Solceller till ditt företag

SKRÄDDARSYDDA SOLCELLSANLÄGGNINGARSolcells-anläggningar FÖR FÖRETAG

Företagets väg mot egenproducerad solel

Hur vet du om solceller är något för ditt företag? Hur lång blir återbetalningstiden för anläggningen? Och hur går ni vidare om ni får in offerter från installatörer med olika förslag på anläggningsstorlekar och placeringar?

Vår kompetens sträcker sig från enklare förstudier av solcellsanläggningar till mer djupgående projektering, upphandling, projektledning kring installationer och besiktning av färdiga anläggningar. Vi jobbar med hela kedjan och vårt arbete handlar primärt om att säkerställa god projektekonomi, effektivitet och säkerhet.

Rätt från början

För att en solcellsinstallation ska få bästa möjliga ekonomi behöver den anpassas efter fastighetens elförbrukning. I förstudien vägs denna faktor in då vi räknar på installationens lönsamhet genom att titta på anläggningens storlek, uppskattad kostnad och förväntad årlig produktion. Vi utreder även eventuell skuggning som kan påverka solelproduktionen. Om det behövs gör vi ett platsbesök för att utreda aktuella taks förutsättningar och mått.

Förstudien ger dig en tydlig sammanställning att använda som underlag när du ska besluta hur du vill gå vidare med dina solcellsplaner.

Vi finns med er hela vägen

Vi kan finnas med er från första idé till slutbesiktad solcellsanläggning. För att få installera solceller på näringsfastigheter krävs oftast bygglov men ibland räcker det med en bygganmälan och ibland krävs ingenting. Det kan vara svårt för dig som kund att veta vad som gäller för just din fastighet. Vi kan regelverket och kan också hjälpa dig att ta fram rätt handlingar för ansökan eller anmälan, om det krävs för just ditt solcellsprojekt.

Vi gör en grundlig projektering där vi tittar på fastighetens exakta möjligheter till solcellsanläggning, där vi, tillsammans med er, bestämmer typ av installation, elanslutning samt placering av växelriktare.
Efter projektering kan vi utforma upphandlingsunderlag/rambeskrivning med kravspecifikation samt krav på garantier för tänkt anläggning. Då vi är helt oberoende kan vi även ta fram underlag för offentliga upphandlingar enligt LOU.

När entreprenörer lämnat anbud på projektet enligt upphandlingsunderlaget hjälper vi till att utvärdera anbuden och rekommendera lämplig entreprenör utifrån era krav och önskemål.  Uppstår det frågor under installationstiden kan vi finnas med som bollplank.

Vid större installationer med flera entreprenörer inblandade kan vi hjälpa till med den övergripande projektledningen för att installationen ska gå så snabbt och smidigt som möjligt för er.

Kundens bästa i fokus

Vi hjälper till med slutbesiktning av anläggningen och kontrollerar att arbetet är utfört enligt rambeskrivningen. Innan garantitiden för entreprenaden gått ut kan vi även hjälpa våra kunder att göra en ny besiktning för att se om det är något som installatören behöver åtgärda innan garantitiden går ut.

När solcellerna är på plats kan vi sköta drift och underhåll samt felsöka och reparera vid behov. Många av våra företagskunder har befintliga system där de vill få in data från solcellsanläggningen. Vi har stor erfarenhet av att få datainsamlingen att fungera även för kunder med speciella krav.

Företag som har ett stort solcellsbestånd kan behöva deklarera energiskatt. Våra kunniga konsulter kan hjälpa er med de administrativa åtgärder och rutiner som krävs.