Batterilager & Energilager

för en jämnare strömfördelning

Batterilagring med solceller, så fungerar det att lagra solenergi

I vårt samhälle är vi idag allt mer medvetna om behovet av en hållbar energi. Denna kommer ifrån energikällor som exempelvis solel och vindkraft, vilket utgör en viktig del av Sveriges totala energiproduktion. Dessa energikällor är dock beroende av specifika väderförhållanden för att producera el, vilket gör strömtillförseln något opålitlig. För att kunna erbjuda förnyelsebar el under alla tider på dygnet kan batterilager eller energilager vara en bra lösning. Med hjälp av ett batterilager och möjligheten att lagra tex solenergi får vi en mer stabil kraftförsörjning och blir mindre beroende av väder och vind. Men hur fungerar batterilagring egentligen?

Konceptet runt energilager

På en grundläggande nivå handlar batterilagring om att fånga och lagra överskott av el från källor som sol och vind när de är tillgängliga, och sedan frigöra denna lagrade energi när efterfrågan ökar eller när förnybar energiproduktion är låg. Genom denna omvandlingsprocess blir batterierna de fundamentala länkarna mellan energiproduktion och energibehov.

Fördelarna är många

Batterilagring har redan visat sin potential när det kommer till att påverka hur vi hanterar energiförbrukning och distribution. Genom att lagra billig överskottsel och sedan som sagt använda den under tider med hög efterfrågan kan elkostnader minskas, och elnätet belastas mindre under rusningstider. Dessutom möjliggör tekniken en enklare elförsörjning till avlägsna platser och agerar som en pålitlig reservkraftkälla vid nödsituationer och strömavbrott.

Enligt Internationella energirådet förutspås kapaciteten för global batterilagring öka med mer än 30 procent årligen. Detta indikerar att tekniken har en lovande framtid och kommer kunna vara en viktig del i omställningen till en hållbar och ren energiframtid.

Jämn energitillförsel med energilager

En av de bästa anledningarna att investera i energilager är just deras kapacitet att jämna ut variationer i energiförbrukning och produktion. Energiproduktion via hållbara energikällor är vanligen direkt beroende av väderfaktorer, som till exempel att solen skiner eller att vinden blåser, vilket resulterar i perioder av överskott och underskott. Dessa batterisystem fungerar som en buffert genom att lagra överskott av energi under soliga eller blåsiga dagar, och släppa ut den vid låg produktion. Denna process skapar en konstant energiförsörjning, oavsett väderförhållanden, och minskar risken för avbrott.

Rätt batteri för ert batterilager

Att välja rätt batteri för batterilagret är ett avgörande beslut som påverkar prestanda, pålitlighet och långsiktig lönsamhet. Med en mängd olika teknologier tillgängliga kan det vara överväldigande att hitta det bästa passande alternativet. Här är en guide som hjälper er att navigera genom valet och säkerställa att ert nya batterilager möter era behov på bästa möjliga sätt. Läs vår guide här.

Energilager

Ekonomiska fördelar genom peak shaving

Vid tider med hög efterfrågan på el kan energilagren frigöra lagrad energi för att täcka dessa tillfälliga behov. Detta minskar belastningen på elnätet och minskar därmed de höga spetsbelastningsavgifterna som annars skulle påverka företag och industrier. Genom att smidigt kapa dessa toppar med peak shaving funktioner i efterfrågan blir energilager en ekonomiskt attraktiv lösning.

Lämna förfrågan

De många typerna av energilager

  • Batterilager: Den vanligaste och mest kända teknologin. Litiumjonbatterier och flödesbatterier är hörnstenarna i denna kategori. Deras förmåga att lagra och leverera energi på begäran har revolutionerat vårt sätt att använda solenergi.
  • Vätgaslagring: Genom elektrolys omvandlas överskottsenergi till vätgas, som kan lagras och sedan omvandlas tillbaka till el genom bränsleceller.
  • Termisk lagring: Här används solvärme för att lagra och omvandla energi. Termiska material lagrar värme som sedan kan omvandlas till användbar energi under tider med låg solaktivitet.
Energilager installation

Batterilager minskar koldioxidavtrycket och främja hållbar utveckling

Med tanke på vårt ökande behov av att minska koldioxidutsläppen och anta mer hållbara energilösningar, blir energilager  och framför allt batterilager en central del i att stärka intresset för hållbara energikällor. Genom användning av dessa system för energilagring minskar vi vårt beroende av fossila bränslen, vilket leder till minskade utsläpp av växthusgaser och främjar en mer hållbar framtid.

Redo att investera i energilager? Allt börjar med en förstudie!

Första steget i investeringsprocessen är att genomföra en ingående förstudie. Denna fas innebär en noggrann analys av ert energibehov, befintlig infrastruktur och framtida mål. Med den information som framkommer kan vi som experter inom energilager identifiera den optimala lagringslösningen för era specifika behov. Utifrån vår analys skapas en strategisk plan som sätter ramarna för hela projektet.

Teknisk projektering och tillståndshantering

När strategin är fastställd tar investeringsprocessen oss vidare till den fas som handlar om teknisk projektering och tillståndshantering. Tekniker och ingenjörer tar fram designkoncept för energilagren, inklusive bästa placering och konfiguration. Samtidigt hanteras nödvändiga tillstånd för att säkerställa att projektet följer alla relevanta regler och riktlinjer.

energilager-krav
Installation av batterilager

Installation av energilager

Med alla tillstånd i ordning går investeringsprocessen in i installationsfasen. Här tar teknikerna över och börjar bygga själva energilagret. Varje komponent monteras och ansluts noggrant för att säkerställa en smidig funktion. Samtidigt genomförs tester och kontroller för att verifiera att lagringssystemet fungerar som det ska och är redo att integreras i befintlig infrastruktur.

Er helhetspartner inom batterilager

Vi erbjuder mer än bara teknisk expertis. Vi är er partner genom hela investeringsprocessen. Från förstudie och design till installation, integration och långsiktigt underhåll, är vi med er varje steg på vägen. Vår personal arbetar tillsammans er för att skapa skräddarsydda batterilager lösningar som passar er verksamhets behov.

Få ett förslag

Förstudie energilager

Hur EcoTech hjälpte en av Sveriges största matvarukedjor optimera sin elförbrukning

En av Sveriges största matvarukedjor skulle bygga ett nytt fryslager och till detta ville de utreda möjligheterna att koppla ett energilager. EcoTech Solenergi har därför utfört en förstudie kring olika lösningar och deras lönsamhet.

Utvärdering av behov

Då byggnaden ännu inte var byggd så fanns ingen historik kring förbrukningen för anläggningen. Vi samarbetade därför med projektets el-ansvarige för att ta fram uppskattningar kring de olika områden som förväntas använda mycket el. Genom detta kunde vi reda ut hur stor förbrukning och hur höga effekttoppar som anläggningen förväntas få. Därefter fortsatte EcoTech Solenergi diskussionen med el-ansvarig för att granska vilka olika delar av detta som ett batteri skulle kunna komma att behövas för, exempelvis reservkraft för kyla och kapning av dagliga effekttoppar.

Med hjälp av etablerade kontakter hos flera olika leverantörer kunde vi få in dagsfärsk information kring både tekniska lösningar och prisbilder. I kombination med underlaget om projektets behov som vi tagit fram så kunde vi då genomföra en analys kring hur väl olika batterikemier mötte projektets behov.

Förstudie och kalkyl

Vi hade även möjlighet att jämföra olika sorters energilager med varandra. Därmed kunde vi i förstudien inkludera en översiktlig analys kring olika lösningars livslängd, behov av service, och säkerhet. Även mer unika för- och nackdelar, till exempel en batterikemis lägre drifttemperaturer, kunde lyftas fram.

Med stöd av allt detta kunde vi utföra lönsamhetskalkyler kring de olika lösningarna. Tack vare ett utförligt underlag kunde vi även utföra känslighetsanalyser, utifrån olika prisbilder och prognoser kring elprisutvecklingen. Underlaget gjorde det också möjligt för oss att jämföra olika slags användningsmodeller för batterierna. Vi kunde till exempel lyfta fram hur stödtjänster, elhandel, och lagring av solel påverkar lönsamheten i energilagret.

Det var dock inte bara lönsamheten som var av vikt, utan även att ta fram information kring vilka krav olika lösningar ställer på anläggningen där den installeras. Här handlar det naturligtvis om tekniska krav, så som kabelarea och säkringar/plats i ställverk, men även andra krav.

Slutskede

För att kunna föreslå placering av energilagret var vi tvungna att gå igenom den planerade markanvändningen i området. Vi undersökte hur kablar skulle dras, var inkopplingspunkter kunde finnas, och vilka behov batterierna hade gällande vilka krav de ställer på transformator och växelriktare.

Då energilagren planerades placeras utomhus så undersökte vi vilka förutsättningar de behöver, till exempel hur mycket vikt det rör sig om och hur stort fotavtryck de har på marken. Naturligtvis gick vi även igenom räddningstjänstens föreskrifter och rekommendationer kring energilager, då alla batterier är brandrisker och detta skall tas i akt vid projektering. Utifrån allt detta kunde vi sammanställa en rapport till projektets beslutsfattare att använda som grund för sina beslut kring investering i energilager.

Kundcase matvarukedja - EcoTech Solenergi

Mer information

Integrering och anpassning för optimal prestanda

Efter att ert energilager är installerat är det dags för integrering och anpassning. Energilagret ansluts till den befintliga energiförsörjningen, vilket kräver optimering för att säkerställa en sömlös övergång. Med finjusterade inställningar kan energilagret anpassas för att maximera prestanda och leverera den mest effektiva energiförsörjningen.

Utbildning och överlämning

Innan projektet avslutas genomförs en utbildningsfas för att överlämna kontrollen och kunskapen om energilagret till kunden. Våra tekniker ger en omfattande översikt över systemets funktioner, underhållsbehov och hur man bäst utnyttjar lagrad energi.

Välj EcoTech Solenergi när du ska investera i energilager

Genom att förstå de olika energilagringssystemen och deras tekniska aspekter kan vi säkerställa att er investering ger bästa möjliga avkastning. Vi identifierar de mest lämpliga lösningarna för era specifika krav och mål. Med hantering av liknande projekt i ryggsäcken kan vi navigera er genom tekniska utmaningar på ett sätt som underlättar processen avsevärt. Vi hjälper er att göra en långsiktig och välfungerande investering helt enkelt.

25 års samlad erfarenhet i branschen gör oss till ert naturliga val

Varför ska ni välja EcoTech Solenergi för era investeringar i solenergi? Svaret ligger i vår erfarenhet. Med över 25 års samlad erfarenhet inom området har vi ackumulerat en djup förståelse för solenergisystem och deras olika teknologier. EcoTech Solenergi har utöver projektering och installation av solceller en bakgrund inom både tillverkning och forskning rörande solceller. Vår erfarenhet sträcker sig över olika typer av projekt och komplexa utmaningar, vilket gör oss rustade att möta och överträffa era förväntningar.

En kort guide till att välja rätt batteri

Överväg era behov

Innan ni väljer ett batteri är det viktigt att definiera era specifika krav. Hur mycket energi behöver ni lagra? Vilken är den förväntade användningstiden? Vilken typ av laddnings- och urladdningshastighet behöver ni? Genom att ha klara mål kan ni smalna ner utbudet och välja en teknologi som passar ert syfte.

Förberedelse

Förbered platsen genom att säkerställa en stabil och jämn yta. Se till att alla nödvändiga verktyg och utrustning är tillgängliga. Eventuellt arbete som krävs för att förbereda platsen bör utföras noggrant och enligt säkerhetsstandarder.

Gör en ordentlig kostnadsjämförelse

Batteriteknologier varierar också i kostnad. Det är viktigt att inte bara titta på den initiala utgiften, utan också ta hänsyn till långsiktiga kostnader, inklusive underhåll och ersättning av batterier över tid.

Effektivitet och skalbarhet

För olika applikationer kan energitäthet och verkningsgrad vara avgörande faktorer. Teknologier som litiumjonbatterier har hög energitäthet och bra verkningsgrad, vilket är idealiskt för både små och stora lagringslösningar.

Om ni planerar att expandera ert batterilager i framtiden är det viktigt att överväga skalbarheten hos den valda teknologin. Vissa batterityper, som flödesbatterier, erbjuder enklare möjligheter till skalning utan att kräva ombyggnad av hela systemet.

Säkerhet och miljöpåverkan

Ta hänsyn till säkerhetsaspekter och miljöpåverkan. Vissa teknologier, som litiumjärnfosfatbatterier, har ett rykte om sig att vara säkrare än andra litiumjonvarianter, och kan vara fördelaktiga i känsliga områden.

Utvärdera alla ekonomiska faktorer

Överväg eventuella ekonomiska incitament, subventioner eller andra lättnader som kan påverka ert beslut. Vissa lokala områden erbjuder stöd för implementering av batterilager som kan påverka er ekonomiska beräkning.

Genom att ta hänsyn till dessa faktorer och göra en noggrann utvärdering kommer ni att vara bättre rustade att välja det bästa batterivalet för ert specifika batterilager. Kom ihåg att varje situation är unik, och det är viktigt att anpassa beslutet efter era specifika krav och förutsättningar.

Så går installationsprocessen till

Att installera ett batteri för lagring är en betydande del i processen för att maximera fördelarna med ett energilagringssystem. En korrekt installation säkerställer inte bara effektiv drift utan även prestanda över tid.

Utvärdera platsen

En lämplig plats väljs ut för batteriinstallationen. Den bör vara välventilerad och skyddad från extrema temperaturförhållanden. Eventuella lokala riktlinjer och regler för byggnation ska även tas i åtanke.

Förberedelse av platsen

Platsen ska vara förberedd med en jämn och stabil yta och nödvändig installationsutrustning ska finnas tillgänglig i närområdet. Eventuellt arbete som krävs för att förbereda platsen bör utföras noggrant och enligt säkerhetsstandarder.

Montering och anslutning av energilager

Batteriet monteras sedan enligt tillverkarens anvisningar. Rätt anslutningsföljd följs och batteriet säkras på plats. Batteriet ansluts sedan till elsystemet, vilket inkluderar anslutning av kablar och elektriska komponenter, samt eventuell inkoppling till solpaneler eller till elnätet.

Konfiguration och testning

Efter att batteriet blivit anslutet och monterat ska eventuella inställningar konfigureras enligt tillverkarens riktlinjer. Noggrann testning utförs för att säkerställa att batteriet fungerar korrekt, och kan laddas och urladdas enligt förväntningarna.

Säkerhet och underhåll

Här säkerställs tillämpade säkerhetsåtgärder, inklusive överspänningsskydd och korrekt ventilation. En regelbunden underhållsplan skapas för att övervaka batteriets prestanda och funktion över tid.

Dokumentation av energilager

Installationsprocessen dokumenteras med alla relevanta detaljer. Detta kan vara till nytta för framtida underhåll, garantikrav eller för att dela med sig av information om installationen med andra.

Livslängden för denna typ av batterilager: vad du behöver veta

När det gäller batterilager för energilagring är livslängden en central faktor som påverkar deras övergripande prestanda och ekonomiska lönsamhet. Batterilagers livslängd varierar beroende på teknologin och användningsområdet. Generellt sett kan de flesta batterier för lagring förväntas hålla i någonstans mellan 5 till 20 år.

Tekniken som används i batterilager spelar en viktig roll i att bestämma deras livslängd. Till exempel har litiumjonbatterier, som är vanligt förekommande inom batterilagring, vanligtvis en livslängd på 10 till 15 år. Blysyrabatterier, som är en mer traditionell teknologi, har en kortare livslängd och kan förväntas hålla i ungefär 5 till 10 år. Det finns även mer avancerade batteriteknologier, som natriumsvavelbatterier och litiumjärnfosfatbatterier som kan erbjuda en längre livslängd på upp till 20 år eller mer.

Det är viktigt att notera att ett batterilagers livslängd påverkas av flera faktorer. Dessa inkluderar hur ofta ett batterilager laddas och urladdas, temperaturförhållanden, driftsförhållanden och underhållsnivå. Korrekt drift och underhåll, inklusive att undvika extremt höga eller låga temperaturer och att undvika djup urladdning, kan förlänga batteriernas livslängd och optimera deras prestanda över tiden.

När du väljer batterier för ett lagringssystem är det viktigt att överväga både initialkostnader och långsiktig ekonomisk lönsamhet. Att investera i batterier med längre livslängd kan i många fall vara mer fördelaktigt på lång sikt, eftersom det minskar behovet av att byta ut batterierna och därmed sänker driftskostnaderna över tid.

Sammanfattningsvis varierar livslängden för batterier för lagring beroende på teknologin och användningsområdet. Genom att välja rätt batterityp för era specifika behov och genomföra lämplig drift och underhåll kan du förlänga batteriernas livslängd och maximera deras ekonomiska och hållbara fördelar.