BESIKTNING SOLCELLER

Säkerställ säkerheten

BESIKTNING SOLCELLER = SÄKER EL

Det är i dagsläget frivilligt att besiktiga sin solcellsanläggning, men vi rekommenderar att göra det i samband med att anläggningen tas i bruk. Då kan du försäkra dig om att kvaliteten på installationen är god, att alla punkter i kontraktet finns med samt att anläggningen uppfyller branschens krav och standarder.

De vanligaste typerna av besiktningar som vi gör på solcellsanläggningar är

  • Förbesiktning som görs innan anläggningen är helt färdigställd. Syftet är att säkerställa att installationen följer rambeskrivningen samt de regler och standarder som gäller och att upptäcka eventuella fel i ett tidigt skede. Denna typ av besiktningar görs huvudsakligen på lite större anläggningar.
  • Slutbesiktning som görs när anläggningen är installerad och klar. Precis som vid förbesiktningen är syftet att säkerställa att installationen följer rambeskrivningen samt de regler och standarder som gäller och att upptäcka eventuella fel. Denna typ av besiktningar görs på anläggningar av alla storlekar.
  • Garantibesiktning som görs strax innan garantitiden går ut (vanligtvis 5 år efter solcellsinstallationen). Vid denna typ av besiktning undersöks om något som omfattas av garantin är fel eller trasigt. Om det är det ska kunden ha möjlighet att få detta åtgärdat av entreprenören utan extra kostnader. Denna typ av besiktningar görs på anläggningar av alla storlekar.
Besiktning solceller EcoTech Solenergi
VEM BEKOSTAR BESIKTNINGEN

Det är den som låtit installera anläggningen som ska stå för kostnaderna för besiktningen. Men om anläggningen inte blir godkänd och en eller flera ombesiktningar krävs så står entreprenören för dessa kostnader.

HUR GÅR EN BESIKTNING AV SOLCELLER TILL

Innan en besiktning av solceller förbereder sig besiktningsmannen genom att läsa på om anläggningen genom att gå igenom kontrakt, teknisk rambeskrivning och andra underlag för upphandlingen om det finns. Om det gäller en slut- eller garantibesiktning bör även installatörens egenkontroller, snö- och vindlastberäkningar samt drift- och underhållspärmen för anläggningen gås igenom.

Vid själva besiktningstillfället ses besiktningsmannen, kunden och representant för solcellsentreprenören vid solcellsanläggningen. Där börjar man ofta med en genomgång av alla dokument och efter det görs en okulär besiktning av alla anläggningens ingående delar. Vid slutet av besiktningstillfället har man ett sammanträde där besiktningsmannen redovisar om anläggningen har några fel eller anmärkningar och om anläggningen blir godkänd eller inte. Om entreprenören ska åtgärda något så sätts ett sista datum för när åtgärden ska vara klar.

Besiktningspersonens kommentarer redovisas sedan i ett besiktningsprotokoll och först när besiktningen blivit godkänd börjar garantitiden gälla.

Det är bra för dig som kund om ni redan från början avtalat att den sista betalningen av solcellsinstallationen utgår först efter godkänd slutbesiktning. Då ökar chansen att entreprenören snabbt färdigställer även mindre åtgärder som framkommer vid besiktningstillfället.

GODKÄND ELLER ICKE GODKÄND – VAD HÄNDER

En solcellsanläggning kan godkännas trots att det finns mindre fel eller anmärkningar till exempel om allt är installerat som det ska men att uppmärkningen i huset är bristfällig. Då kan entreprenören få en deadline för att färdigställa uppmärkningen och sedan skicka foton på detta till besiktningsmannen så att det är tydligt att de gjort klart enligt överenskommelse.

Vid allvarligare fel så som felaktiga elinstallationer, felaktigt monterade solcellspaneler eller om anläggningen inte är helt färdigställd vid besiktningstillfället så kan anläggningen inte godkännas. Besiktningen av solcellsanläggningen avbryts då och en fortsatt slutbesiktning eller en ombesiktning krävs.

VANLIGA FEL OCH ANMÄRKNINGAR

Vi har lång erfarenhet av att besiktiga solcellsanläggningar av alla storlekar och även om solcellsentreprenörerna ofta är kunniga och seriösa så förekommer det att vi hittar både små och mer allvarliga felaktigheter och brister. Här kommer en beskrivning av några av de vanligaste felen vi brukar se.

Besiktning solceller vassa kanter ecotech solenergi
VASSA KANTER

Ett vanligt fel är kablage som ligger mot vassa kanter på exempelvis kabelskydd och kabelstegar. När kablarna rör på sig under årens gång så kan kanterna nöta kablarnas isolering, vilket kan leda till kortslutning eller till att plåttak eller metalldelar av installationen blir strömförande. Lyckligtvis är det lätt att åtgärda med lite slakare kablar och lite skyddande gummi, och ofta åtgärdas det redan under besiktningstillfället.

Besiktning solceller bultlöst
FELAKTIGT FÄSTA PANELER

Det är inte ofta det saknas bultar till montagesystemet som på bilden, men det förekommer att paneler inte är ordentligt fästa. Lösa paneler kan fångas av vinden, vilket kan skada kablage och andra paneler. I värsta fall kan de slitas loss och blåsa ned från taken, med risk för allvarliga skador på egendom och/eller person som följd.

Även felaktigt placerade infästningar kan leda till skador på panelerna t.ex. när paneler belastas med snö under vintern. Paneltillverkare har därför anvisningar för hur panelerna ska fästas. Om dessa inte följs gäller tyvärr inte paneltillverkarens garantier.

Besiktning solceller IR-kamera Termografering
HOTSPOTS

Så kallade ”hotspots” innebär att en liten del av panelen blir väldigt varm. Detta fenomen kan uppstå vid exempelvis skador i form av mikrosprickor som gör att en given bit av en panel inte producerar som den ska. Mikrosprickor går inte att se med blotta ögat men kan påverka hela anläggningen då hotspots leder till produktionsförluster, och även till kortare livstid för panelen genom ökat slitage.

Lyckligtvis är hotspots lätta att upptäcka vid slutbesiktning genom att utföra IR-fotografering av paneler.

 

Uppmärkning solceller
UPPMÄRKNING

Ett av de vanligaste felen vi ser är bristande uppmärkning som inte uppfyller branschstandarderna för solcellsanläggningar. Det kan handla om uppmärkning av kablar på tak eller kopplingar i elcentraler men också uppmärkning vid entréer och informationstavlor för handhavande vid brand. Branschstandarderna för uppmärkning har utvecklats i takt med att solcellsbranschen vuxit och antalet installationer ökat. Och idag ser vi att fler installatörer blir bättre på detta och tar uppmärkningsdelen på lika stort allvar som övriga delar i installationen.

Besiktning solceller böjd panel
SNÖ- OCH VINDLASTBERÄKNINGAR

Med en livslängd på 30 år så är det viktigt att en solcellsanläggning är monterad för att tåla väder och vind. För att säkerställa detta har de flesta tillverkare av monteringsutrustning databaserade program som installatörerna kan använda för att beräkna hur många fästpunkter de behöver och var de ska sitta. Trots det är det tyvärr inte ovanligt att snö- och vindlastberäkningar saknas eller inte är korrekt utförda. Det kan till exempel röra sig om att fel snözon eller lutning på taket använts vid beräkningen, eller att beräkningarna är gjorda med fel höjd på byggnaden. Det förekommer också att snö- och vindlaster beräknats korrekt men att anvisningarna ändå inte följts vid monteringen.

Oavsett varför så blir resultatet inte bara att garantier faller, utan att anläggningen inte klarar de förhållanden som råder och i värsta fall att paneler kan lossna. Därför ska snö- och vindlastberäkningar finnas med i dokumentationen, så att det lätt kan kontrolleras att installationen gjorts korrekt.

ALLVARLIGARE FEL

Felen ovan leder oftast inte så till allvarliga problem. En anläggning skulle kunna producera solel i flera år innan vissa av dem märks, och när de väl ger sig tillkänna är det mer sannolikt som produktionsbortfall än genom exempelvis bränder eller allvarliga personskador.

Ändå talas det om brandrisker i samband med solceller. Vad är då några mindre vanliga, men allvarliga fel som kan leda till bränder och som kan upptäckas vid besiktning av solceller?

FELAKTIGT UTFÖRDA KOPPLINGAR

De kontakter som används för att koppla ihop paneler och kablar, och även för att ansluta till vissa växelriktare, kan ibland vara dåligt hoptryckta. Detta kan leda till ljusbågar och värmebildning, med smälta kontaktdon och blottlagda ljusbågar som följd – vilket kan antända eventuellt brännbart material i närheten. Detta problem kan också uppstå om man har olika fabrikat på ihopkopplade han- och honkontakter, trots standardisering. Vid upphandling kravställs därför ofta att det ska vara samma fabrikat på båda sidor om en koppling, och vid besiktning av solceller kontrolleras att kontakter sitter ordentligt.

Fel vid installation av solceller
VÄXELRIKTARE I DÅLIGT VENTILERADE UTRYMMEN

Ett annat fel som kan leda till allvarliga problem är växelriktare som är placerade i dåligt ventilerade utrymmen. Växelriktare blir varma när de jobbar och behöver därför fritt runt omkring sig för att fläktarna ska kyla ordentligt. Om växelriktare placeras i trånga utrymmen eller på platser där de av annan anledning inte kan kylas ordentligt, så som på vindar utan isolering, riskerar de att överhettas och, i värsta fall, fatta eld. Det är därför viktigt att växelriktare monteras enligt de anvisningar som finns i växelriktarens installationsmanual.

Besiktning solceller växelriktare nära tak