Solceller Lantbruk

Solceller optimerade för lantbruk

Vi hjälper dig att optimera solceller för din lantbruksfastighet!

EcoTech Solenergi är oberoende konsulter som kan hjälpa er att komma rätt från början med solceller för ert lantbruk. Med en oberoende förstudie får ni hjälp att hitta den optimala solcellsinstallationen för er lantbruksfastighet. I förstudien beskrivs den tänkta installationen och ni får uppgifter om investeringskostnad och återbetalningstid för er anläggning.

Vi kan LBK ( Lantbrukets Brandskyddskommitté ) och vet hur solcellerna ska anpassas för att uppfylla kraven!

Förstudien kan användas som underlag till beslut om investeringen. Är ni nöjda med förutsättnignarna och den uppskattade återbetalningstiden på er planerade investering tar vi fram ett upphandlingsunderlag för att handla upp er solcellsinstallation till lägsta pris och högsta kvalitet. För att säkerställa att ni fått det ni beställt och att installationen är utförd på ett säkert sätt besiktigar vi er solcellsinstallation innan ni betalar slutfakturan till installatören.

Kontakta oss för mer info!

Vilken typ av ladugårdstak fungerar bäst för solceller eller ska solcellerna installeras på verkstadens tak?

Det går att installera solceller på alla taktyper (tegelpannor, papptak, enkelfalsad och dubbelfalsad plåt m.m.) och taklutningar. För högsta produktion vid en fast monterad solcellsanläggning i Mellansverige ska solcellerna ha en lutning på 42,5 grader rakt mot söder. För en så prisvärd och underhållsfri anläggning som möjligt rekommenderar vi dock alltid att solcellerna installeras i takets lutning. Men det finns så klart undantag. Många lantbruk har även möjlighet att installera solcellerna på mark i en så kallade solcellspark. Att installera solcellerna på marken kan ha fördelar då installationskostnaden ofta blir låg.

Lutar taket mindre än 5 grader rekommenderar vi att luta upp panelerna till mellan 12-15 grader för att öka produktionen och få smuts att rinna av och inte fastna på panelerna. Är ni intresserade av hur solcellerna ska installeras på bästa sätt på ert tak kan vi hjälpa till att utreda detta i en förstudie. I förstudien gör vi en skräddarsydd analys för vad som blir den bästa lösningen gällande solceller för ert lantbruk . Ni får exempelvis svar på rekommenderat montage, beräknad årlig produktion, uppskattad investeringskostnad samt anläggningens återbetalningstid.

Vad är en solcellsanläggning?

En solcellsmodul eller solcellspanel består av en mängd seriekopplade solceller. Om du seriekopplar en större grupp solcellsmoduler och kopplar de till en växelriktare, som gör om solcellernas likström till växelström, och ansluter växelriktare till fastighetens elnät så får du en solcellsanläggning, som fungerar som en enhet. Det är idag vanligast att placera solcellsanläggningar på tak och de är oftast direkt anslutna till fastighetens elnät för att möjliggöra en hög egenanvändning av solelen. Överflödig solel säljs ut på det publika elnätet och kan användas av andra elkonsumenter.

Att du både kan reducera behovet av köpt el från elnätsbolaget och dessutom ha möjlighet att sälja överskottsel till elnätet gör att  lönsamheten för solceller ofta är god. Anläggningens livslängd är över 30 år och en större solcellsanläggning betalar av sig själv inom 8-10 år, ibland snabbare men det beror på lantbrukets förutsättningar. Denna möjlighet till lönsam investering och egen produktion av förnyelsebar energi är anledningen till att solcellsanläggningar har blivit alltmer attraktiva investeringar för både lantbruk, företag och bostadsrättsföreningar.

Hur mycket el producerar solceller?

När man ska uppskatta den potentiella elproduktionen av en solcellsanläggning finns det flera faktorer att ta hänsyn till. En viktig sådan är solcellernas placering och eventuella skuggning. Solcellernas verkningsgrad påverkar också, där skillnaden mellan exempelvis 18 % och 22 % i verkningsgrad kan ha stor påverkan på årsbasis.

Dessutom påverkas elproduktionen av vilken typ av solceller som används och hur effektivt de optimeras över tid. Det handlar om aspekter som egenanvändning av solelen, kvalitet och verkningsgrad på växelriktaren, och om solcellerna är fast monterade eller kan röra sig för att följa solen. En första indikativ riktlinje som kan användas för en mycket grov uppskattning är att produktionskapaciteten för en solcellsanläggning på 1 kWp kan producera ca 1000 kWh per år. Denna sjunker dock när hänsyn tas till faktisk installation, riktning och lutning samt eventuell skuggning.

Solceller för lantbruk och jordbruk. Ecotech solenergi hjälper er genom hela processen.

Vad gäller för solceller på Lantbruk: Bygglov, bygganmälan eller inget?

I de flesta fall krävs inget bygglov för en solcellsanläggning om den placeras utanför områden med detaljplan. Men vad som gäller i detaljplanelagt område kan variera lite mellan olika delar i landet. I exempelvis Stockholm behövs inget bygglov om solcellerna monteras i takets lutning på en- eller två familjshus, om det inte är en kulturklassad byggnad. Däremot krävs antingen bygglov eller bygganmälan på alla flerfamiljshus. Vi kan hjälpa dig att ta reda på vad som gäller er jordbruksfastighet i just er del av landet.

Solceller som installeras på mark krävs det generellt inte bygglov för. Men för större markanläggning eller solcellspark är det alltid obligatoriskt att ansöka om bygglov för transformatorstationen. Beroende på omständigheterna kan det även krävas kontakt med och tillstånd från Länsstyrelsen, särskilt om en markbaserad solcellsanläggning förändrar landskapsbilden och påverkar naturmiljön.

Lämna en förfrågan

Varför ska ett lantbruk investera i en solcellsanläggning?

En solcellsanläggning har stor potential till att vara en lönsam investering för ett lantbruk. Lantbruk och lantbruksfastigheter har ofta hög elanvändning till verksamheten vilket gör att stor del av den el som solcellerna kommer att producera används direkt i fastigheten. För varje kWh som solcellsanläggningen producerar på taket så slipper man köpa in en kWh från sitt elbolag. Och om ni producerar mer solel än ni behöver i fastigheten så kan ni sälja den och fastigheter i närheten kan ta del av er förnyelsebara elproduktion.

För många Lantbruk handlar en investering i solceller inte bara om ekonomiska fördelar utan att man även vill ta ett samhällsansvar genom att investera i mer hållbara energikällor. Solceller är i många fall mer lönsamma och enklare att finansiera och bygga än andra förnyelsebara energikällor som vind- eller vattenkraft. Det är en av anledningarna till att solcellsanläggningar har blivit en så attraktiv investering på senare tid. De gynnar dessutom både den som installerar anläggningen samt övriga i samhället på lång sikt.

Solceller för lantbruk, bygga själv eller arrendera ut mark?

När en solcellsanläggning som är inkopplad på fastighetens elnät genererar elektricitet så kommer allt som drar el i fastigheten just då att i första hand använda solelen. Det är för att solelen har lite högre spänning än elen från elnätet. Men det händer att solcellerna producerar mer el än vad som förbrukas i fastigheten. I sådana fall kan man, genom ett avtal med det lokala elbolaget eller andra företag, sälja överskottsel till ett överenskommet pris.

Det vanligaste sättet att sälja överskottsel är att man tecknar ett avtal med sin elleverantör. De köper då elen av dig och sedan kan den användas av grannar och andra byggnader i närheten.

Ett annat sätt att sälja sin el är att ingår ett PPA-avtal (Power Purchase Agreement) med närliggande företag eller myndighet. I ett PPA-avtal kommer ägaren av solcellsanläggningen överens med köparen om ett förbestämt elpris. Som ägare av en solcellsanläggning kan man säkra en rimlig ersättning för överskottsel, samtidigt som köparen får en fast kostnad för en bestämd mängd el under ett år, liknande ett elavtal till fast pris. Vid försäljning av större elvolymer finns ofta möjligheter till fördelaktiga överenskommelser genom PPA-avtal.

Har lantbruket mark att tillgå men inte vill bygga solcellsanläggning själv kan man i stället teckna ett arrendeavtal med en aktör som bygger och driftar solcellsanläggningen.

Solceller Jordbruk Lantbruk

Hur lång blir återbetalningstiden för en investering i solceller för ert lantbruk?

Generellt sett blir återbetalningstiden kortare ju större solcellsanläggningen är, eftersom installationspriset ofta blir lägre per solcellspanel, så länge egenanvändningen är fortsatt hög. Som exempel kan en stor solcellsanläggning betalas av inom 8-10 år, medan en mindre anläggning kan ta 10-15 år att betala av.

Återbetalningstiden för solcellsanläggningen varierar beroende på priset för installationen, Lantbrukets elpris, och anläggningens förväntade produktion. Solcellernas placering är viktig. Om solcellerna installeras mot ett sydligt väderstreck kommer de att generera mer el, vilket leder till en kortare återbetalningstid. Men om solcellerna i stället installeras mot ett nordligt väderstreck kommer elproduktionen att vara lägre och därmed förlänga återbetalningstiden.

Genom att genomföra en noggrann analys av ert lantbruks behov kan vi föreslå den optimala solcellsanläggningen baserat på era specifika förutsättningar. I analysen beräknar vi också återbetalningstiden för den aktuella anläggningen. För att uppnå en kort återbetalningstid är det viktigt att säkerställa att solcellerna kommer att producera så mycket el som möjligt genom rätt placering.

Vi hjälpa er att ta fram dokumentation för upphandling med en teknisk specifikation för den solcellsanläggning ni önskar köpa. Med denna dokumentation kan vi sedan inhämta offerter från flera olika leverantörer som får prissätta exakt samma solcellsanläggning. Att konkurrensutsätta en solcellsinstallation leder till bättre priser för er som kund vilket ger ökad lönsamhet i er investering.

Välj rätt växelriktare – Solceller Lantbruk

Växelriktaren spelar en avgörande roll i en solcellsanläggning då det är den som omvandlar likströmmen från solcellspanelerna till växelström som går att använda i fastigheten. Det är viktigt att välja en växelriktare som matchar anläggningens kapacitet, oavsett om det är enfasig eller trefasig ström. Utöver att konvertera strömmen är växelriktaren ansvarig för att fördela belastningen och optimera prestandan hos solcellsanläggningen för att uppnå bästa möjliga effektivitet.

Därför rekommenderar vi starkt en växelriktare anpassad efter anläggningens storlek och vars funktioner är matchade till era behov. Det kan vara bra att veta att växelriktarens verkningsgrad vanligtvis ligger på cirka 97 %, vilket innebär att ungefär 3 % av den omvandlade strömmen går blir värme under processen, vilket är helt normalt men placeringen av växelriktaren behöver utredas så överskottsvärmen kan hanteras.

Vi finnas med er som bollplank gällande alla viktiga beslut från början till slut, så investeringen i solceller blir långsiktigt hållbar för ert lantbruk.

Solceller kan installeras både på lantbruksfastigheters tak men även på tillgänglig mark. EcoTech solenergi hittar bästa placering
Konsultation åt bostadsrättsförening

Processen för lantbruk till installerade och nyckelfärdiga solceller

1. Hitta ett passande tak eller markområde
2. Gör en förstudie , vi räkna på investeringen och återbetalningstiden samt undersöker bästa placering, miljö, tillbehör och installation
3. Kontrollera med elnätsleverantören gällande kapacitet och anslutning
4. Ordna eventuella tillstånd och bygglov
5. Upphandling, vi hjälper er att handla upp installationen till bästa pris och kvalitet
6. Projektering och projektledning
7. Installation
8. Besiktning

Ta hjälp av oss för en smidig process och en riktigt bra investering

Tveka inte att ta kontakt med oss och dela med er av ert nya projekt eller era idéer kring en solcellsanläggning. Vi har omfattande erfarenhet som rådgivare och kan hjälpa er att få en klar bild av er investering för solceller på ert lantbruk, lantbruksfastighet eller skogsfastighet oavsett om det handlar om en mindre eller större satsning.

Få ett förslag