Förstudie och solcellsutredning

Första steget mot egen solel

Fastighetens förutsättningar är en viktig faktor vid installation av solceller.

Med vår objektiva förstudie får ni en tydlig sammanställning att använda som underlag när ni ska besluta hur ni ska gå vidare i processen kring er solcellssatsning. EcoTech Solenergi är inte är knutna till något installationsföretag utan enbart intresserade av att tillgodose kundernas önskemål så de får en solcellsanläggning som passar deras unika förutsättningar. Vi anpassar oss till kundens önskemål!

I förstudien undersöks hur en solcellsanläggning ska placeras för att uppnå bästa kombination mellan lågt installationspris och god solelproduktion. Vi tar hänsyn till eventuell skuggningsproblematik och räknar på hur stor anläggning som bör installeras utifrån bland annat budget, tak-/markytor, elförbrukning i fastigheten.

Olika taktyper kräver olika montagemetoder. Förstudien kan rekommendera lämplig montagemetod, var växelriktare kan placeras samt bästa sätt att ansluta anläggningen.

Förstudien beskriver beskrivs bland annat:

  • Föreslagen anläggningsstorlek
  • Uppskattad investeringskostnad
  • Beräknad solelproduktion
  • Uppskattad egenanvändning respektive försäljning av solel
  • Investeringens lönsamhet samt återbetalningstid enligt Levelized Cost of Energy (LCOE)
Beräknad produktion och egenanvändning av solel

För att få en bild av hur mycket solel som används i fastigheten och hur mycket som kommer säljas ut på nätet ingår alltid en jämförelse av fastighetens elförbrukning och elförbrukningsmönster med simulerad solelproduktion från en solcellsanläggning på den aktuella platsen.

Generellt kan man tänka att en kilowattimme (kWh) egenproducerad solel som används direkt i fastigheten är mer värd än en kWh som går ut till försäljning på elnätet. Solcellsanläggningar producerar mest el på sommaren då elförbrukningen, för de allra flesta fastigheter och företag, är lägst. Det blir därför viktigt att matcha den tänkta solcellsanläggningen mot den faktiska elförbrukningen för att optimera solcellsanläggningen för hög egenanvändning och lönsamhet.

Beräknad lönsamhet

Utifrån föreslagen solcellsanläggnings simulerade elproduktion, uppskattad investeringskostnad, andel egenanvänd respektive såld el, nuvarande elpris samt uppskattad framtida elprisutveckling beräknas investeringens lönsamhet samt återbetalningstid enligt Levelized Cost of Energy (LCOE).

Vi kan även presentera hur investeringen påverkas om t.ex. elpriset skulle utvecklas på ett annat sätt än antaget eller om en annan kalkylränta skulle användas.