Bygglov solceller

Vi kan regelverket

KRÄVS BYGGLOV, BYGGANMÄLAN ELLER INGET ALLS FÖR SOLCELLER?

Eftersom solceller kan kräva bygglov eller bygganmälan, men ibland är helt bygglovsbefriade så kan det kännas lite krångligt för dig som kund att veta vad som gäller. De faktorer som spelar störst roll är var byggnaden ligger, hur installationen är utformad och om byggnaden är historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefull.

BYGGLOV FÖR SOLCELLER INOM DETALJPALERAT OMRÅDE

Generellt krävs bygglov för alla förändringar som påverkar det yttre utseendet på en byggnad inom detaljplanerat område, t.ex. om man vill ändra färg eller material på tak eller fasad. Installation av solceller på tak eller fasad räknas oftast som en yttre förändring, men det finns faktiskt några undantag som gör att vissa solcellsinstallationer är bygglovsbefriade.

BYGGLOVSBEFRIADE SOLCELLSINSTALLATIONER

I de allra flesta fall krävs inte bygglov för solceller på byggnader om de
– monteras utanpå byggnadens befintliga tak- eller fasadmaterial
– följer takets eller väggens lutning
– inte monteras på byggnader som är särskilt värdefulla (historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt) eller på byggnader i särskilt värdefull miljö
– inte installeras inom eller i anslutning till områden som är riksintressen för totalförsvaret.

Även om din tänkta solcellsanläggning uppfyller dessa krav kan det finnas andra faktorer som gör att bygglov krävs. Det kan till exempel vara om det finns särskilda bestämmelser i detaljplanen för området, t.ex. att tak i området ska ha en viss färg som inte överensstämmer med solcellernas. I vissa kommuner omfattas endast en- och tvåfamiljshus av undantagen ovan och då krävs vanligtvis bygglov eller bygganmälan för alla andra typer av byggnader så som flerfamiljshus, skolor, industrier, idrottsanläggningar, kontors- eller butikslokaler med flera.

bygglov solceller koppartälten
KULTURHISTORISKA BYGGNADER OCH OMRÅDEN

Solceller på kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller på byggnader i skyddade områden kan kräva mer än bara bygglov. Våra konsulter har god erfarenhet av ansökningar för solcellsanläggningar på kulturhistoriskt klassade fastigheter till bland annat Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen. Läs mer här.

BYGGLOV FÖR SOLCELLER UTANFÖR DETALJPLAN

Utanför detaljplanelagt område krävs inte bygglov för solcellsanläggningar på byggnader. Det gäller även för byggnader som är särkilt värdefulla eller ligger i områden som är särskilt värdefulla eller inom riksintresseområden. Enda undantaget från denna bygglovsbefrielse för solceller i områden utan detaljplan är om kommunen har områdesbestämmelser som motsäger detta.

BYGGLOV FÖR BYGGNADSINTEGRERADE SOLCELLER (BIPV)

Byggnadsintegrerade solceller eller Building Integrated Photovoltaics (BIPV) är solceller som kan användas som byggnadsmaterial. Det kan exempelvis vara en takpanna med inbyggda solceller som monteras istället för vanliga takpannor när taket ändå ska bytas, eller en fasadplatta som ersätter mer traditionella fasadmaterial. För denna typ av solceller krävs så gott som alltid bygglov. Undantaget är om de byggnadsintegrerade solcellerna som ersätter tidigare tak- eller fasadmaterial monteras på ett en- eller tvåbostadshus och om installationen inte påverkar byggnadens eller områdets karaktär väsentligt.

BYGGLOV FÖR SOLCELLSANLÄGGNINGAR PÅ MARK

För markanläggningar behövs vanligtvis varken bygglov eller bygganmälan, däremot kräver exempelvis transformatorstationer för större markanläggningar/solcellsparker alltid bygglov. För större markanläggningar/solcellsparker kan även andra tillstånd krävas exempelvis från Länsstyrelsen. Läs mer om solcellsparker här.

Bygglov solceller
HUR SÖKER MAN BYGGLOV FÖR EN SOLCELLSANLÄGGNING

Bygglov ansöks hos stadsbyggnadskontoret i den kommun som den aktuella fastigheten ligger i. För att ansöka om bygglov behöver du skicka in ritningar som visar den tänkta solcellsanläggningen på fastigheten. Exakt vilka handlingar som krävs och vilken skala ritningar skall vara i kan skilja lite från kommun till kommun men vanligtvis behövs

  • situationsplan
  • takplansritning
  • fasadritningar
  • sektionsritning
  • kontrollplan

Utöver ritningar behöver du även skicka in en ansökningsblankett som du hittar på din kommuns hemsida. I den fyller du i uppgifter om fastigheten, om dig som ansöker samt beskriver den solcellsanläggning du vill installera. Ibland krävs en kontrollansvarig (KA) för att få lov att installera solceller. Det är en certifierad person som ska se till att installationen av din anläggning uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige tar fram ett förslag till kontrollplan och ser till att den följs. En KA kan också delta på tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller. I vissa fall vill kommunen ha ytterligare dokument för att kunna godkänna bygglovet. Det kan röra sig om utlåtande från konstruktör för att säkerställa att taket håller för solcellerna och/eller en brandskyddsbeskrivning från en brandingenjör.

Kontakta din kommun för att se vad som krävs där din fastighet ligger. Ett tips är att vara ute i god tid då handläggningstiden från det att din ansökan är komplett kan vara uppemot 10 veckor i vissa delar av landet. Idag kan du i de flesta fall skicka in alla handlingar digitalt. Om du hellre vill skriva ut alla dokument så brukar det finnas riktlinjer på hur utskrifterna ska se ut på kommunens hemsida.

VAD KOSTAR BYGGLOV FÖR SOLCELLER?

Det går tyvärr inte att uppge exakt vad just ditt bygglov eller din bygganmälan kommer att kosta då avgiften kan variera mellan olika delar av landet. Anläggningens komplexitet kan också påverka priset. Bygglov för en anläggning som kräver ett tekniskt samråd på plats kommer kosta mer än för en anläggning där handläggaren inte behöver besöka fastigheten. Kontakta ditt stadsbyggnadskontor för att få en hint om vad bygglov eller bygganmälan för solceller kan kosta i din kommun.