Solceller företag och kommuner

Skräddarsydda solceller för företag och kommuner

Företagets väg mot egenproducerad solel

Hur vet ni om solceller är något för ert företag eller kommun? Hur lång blir återbetalningstiden för anläggningen? Och hur går ni vidare om ni får in offerter från installatörer med olika förslag på anläggningsstorlekar och placeringar?

Vår kompetens sträcker sig från enklare förstudier av solcellsanläggningar till mer djupgående projektering, upphandling, projektledning kring installationer och besiktning av färdiga anläggningar. Vi jobbar med hela kedjan och vårt arbete handlar primärt om att säkerställa god projektekonomi, effektivitet och säkerhet. Vårt arbete startar många gånger med en inventering av tak och byggnader för att hitta de som är bäst lämpade för solceller.

Solceller företag - Undersökning av tak

Optimera företagets solceller för bästa möjliga ekonomi

För att en solcellsinstallation ska ge bästa möjliga ekonomi behöver den anpassas efter fastighetens elförbrukning. I förstudien vägs denna faktor in då vi räknar på installationens lönsamhet genom att titta på anläggningens storlek, uppskattad kostnad och förväntad årlig produktion. Vi utreder även eventuell skuggning som kan påverka solelproduktionen. Om det behövs gör vi ett platsbesök för att utreda de aktuella takens förutsättningar och mått. Förstudien ger er en tydlig sammanställning att använda som underlag när ni ska besluta kring hur ni vill gå vidare med era solcellsplaner.

Fördelar med att installera solceller för ert företag

Solceller kräver minimalt underhåll. Det finns ingen förbrukning eller behov av påfyllning, och inga rörliga delar i en solcellsanläggning. Anläggningen fungerar autonomt och genererar elektricitet när solen skiner. Om fastigheten behöver el när solelen produceras kommer den användas direkt i byggnaden. Och om anläggningen producerar mer el än vad fastigheten behöver, kommer överskottet säljas automatiskt utan att ni behöver göra något!

Solceller företag och kommuner: Hur länge håller solceller?

Solceller har en teoretisk livslängd på över 30 år. De flesta solcellstillverkare erbjuder en garanti på att solcellspanelens moduleffekt kommer att vara 80 % eller mer av den ursprungliga effekten efter 25 år. Växelriktaren, som omvandlar solcellernas likström till växelström och matar in strömmen i husets elnät, har emellertid inte en lika lång livslängd som solcellsmodulerna. Förvänta er att behöva byta växelriktaren efter cirka 15 år.

Vi finns med er hela vägen, från inventering av tak till besiktning av solcellerna

Vi kan finnas med er från första idé till slutbesiktad solcellsanläggning. För att få installera solceller på näringsfastigheter krävs oftast bygglov, men ibland räcker det med en bygganmälan och ibland krävs ingenting. Det kan vara svårt för er som kund att veta vad som gäller för just er fastighet. Vi kan regelverket och kan också hjälpa er att ta fram rätt handlingar för ansökan eller anmälan, om det krävs för just ert solcellsprojekt. Vi rekommenderar att börja med en inventering av tak för att avgöra vilka byggnader som är lämpliga för solcellsinstallation och därefter gå vidare med  bygglovsprocessen. Vi hjälper er hela vägen!

EcoTech hjälper er att hitta det bästa anbudet

Vi gör en grundlig projektering och tittar på fastighetens exakta möjligheter till solcellsanläggning, och tillsammans med er bestämmer vi typ av installation, elanslutning och placering av växelriktare. Efter projektering kan vi utforma upphandlingsunderlag/rambeskrivning med kravspecifikation samt krav på garantier för tänkt anläggning. Då vi är helt oberoende kan vi även ta fram underlag för offentliga upphandlingar enligt LOU.

Utvärdering av olika anbud från solcellsinstallatörer

När entreprenörer lämnat anbud på projektet enligt upphandlingsunderlaget hjälper vi till att utvärdera anbuden och rekommendera lämplig entreprenör utifrån era krav och önskemål.  Uppstår det frågor under installationstiden kan vi finnas med som bollplank.

Vid större installationer med flera entreprenörer inblandade kan vi hjälpa till med den övergripande projektledningen för att installationen ska gå så snabbt och smidigt som möjligt för er.

Lämna en förfrågan

Solceller företag, kundens bästa i fokus

Vi hjälper till med slutbesiktning av anläggningen och kontrollerar att arbetet är utfört enligt rambeskrivningen. Innan garantitiden för entreprenaden gått ut kan vi även hjälpa våra kunder att göra en ny besiktning för att se om det är något som installatören behöver åtgärda innan garantitiden går ut. Genom att ha med EcoTechs erfarna solcellskonsulter i ert team är ni i trygga händer. Vi hjälper er att ligga steget före och kommer i god tid med rekommendationer gällande investeringar, optimeringar och renoveringar.

Säkra optimal elproduktion med löpande underhåll

När solcellerna är på plats kan vi sköta drift och underhåll och felsöka och reparera vid behov. Många av våra företagskunder har befintliga system där de vill få in data från solcellsanläggningen. Vi har stor erfarenhet av att få datainsamlingen att fungera även för kunder med speciella krav. Företag som har ett stort solcellsbestånd kan behöva deklarera energiskatt. Våra kunniga konsulter kan hjälpa er med de administrativa åtgärder och rutiner som krävs.

Solcellspark

Vilka tillstånd eller tillståndskrav behöver vi för att installera solceller för vårt företag?

Det kan se lite olika ut. Det kan till exempel bero på vilken typ av mark ni vill installera solcellerna på, om byggnaden ligger inom detaljplanerat område eller inte, och om det finns några särskilda bestämmelser i detaljplanen. Ni kan behöva ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan, men i vissa fall är solceller helt bygglovsbefriade. För att ta reda på vad som gäller just er fastighet kan ni ta kontakt med er kommun. Vill ni ha hjälp med bygglovsansökan har vi stor erfarenhet av detta och hjälper gärna till!

Godkännande från nätägaren – ett krav för att få ha solceller som företag

För att få ansluta en solcellsanläggning krävs alltid ett godkännande från nätägaren. Det är installationsföretagets ansvariga elektriker som söker om tillstånd för detta genom att göra en föranmälan där denne beskriver anläggningens storlek samt ingående komponenter så som solcellsmoduler och växelriktare.

Batterier för solcellsanläggningar – Företag och kommuner kan göra sina solcellsanläggningar mindre beroende av elnätet

Om ni inte kan eller inte vill sälja vidare er solel till ett elnätsbolag eller annan aktör så kan ni lagra elen i ett batteri eller ett energilager. Detta går enbart att göra några dagar, vilket innebär att ni kan jämna ut er producering kontra användning för att balansera ut förhållandet mellan producering av el kontra användning. Detta kan vara bra i de fall då det inte går att räkna med en jämn volym ifrån solcellerna, eftersom de till viss del är beroende av årstid och väder. Dessutom kanske ni driver en verksamhet som är väldigt resurskrävande vissa dagar och andra dagar inte. En annan fördel är att ni med hjälp av ett batteri kan använda solcellsenergi även under nätterna när solcellerna inte genererar någon el. Genom ett batteri kan ni därmed planera er elanvändning och alltid se till att det finns tillräckligt med el för att möta era energibehov. I dagsläget är batterier en relativt dyr investering, de köps därmed primärt av de som vet att det finns ett specifikt behov av resursfördelning eller behov av energitillförsel från solcellsenergi dygnet runt.

Andra användningsområden för energilager är stödtjänster för elnätet samt möjligheten att kunna kapa effekttoppar vid effektabonnemang (en abonnemangstyp där man betalar för den högsta effekten som tas ut under månaden i stället för en fast säkring). Är ni intresserade av att få veta om energilager kan vara lönsamt för er kan vi hjälpa till att inventera era fastigheter och göra en förstudie på just era förutsättningar och rekommendera lämplig fastigheter och lösning.

Solceller med solföljare eller fixerade solceller?

Av ekonomiska skäl är det för solcellsparker i Sverige vanligast att installera fixerade solceller. Det bästa är att installera solcellerna mot söder med en optimal riktning på 30-45 grader, vilket fångar upp merparten av solenergin under en dag. Solfångare är fortfarande en relativt komplex och således dyr extrafunktion som därmed ökar avbetalningstiden på solcellsparken. Det man får tillbaka i effektivitet genom solföljare är svårt att uppskatta exakt, men det rör sig om någon procent. Absolut lönsamt över tid, men initialt blir det en högre kostnad, vilket många köpare av solcellsparker inte anser blir tillräckligt mycket i ökad producerad solenergi i jämförelse med den ökade kostnaden.

Ta hjälp av EcoTech för en enkel och smidig process

Tveka inte att ta kontakt med oss och berätta om ert nya projekt eller era idéer kring företagets solceller. Vi har lång erfarenhet av att agera som rådgivare och hjälper er att få en klar översikt över landskapet när det kommer till att investera i solceller som företag, oavsett om det är en mindre eller större satsning.

Få ett förslag

Kundcase Rosvalla IP: Drygt 700 kW starkare

I början av 2022 blev Ecotech Solenergi kontaktade av Nyköpings Kommun som var intresserade av att utreda vilka förutsättningar Rosvalla IP har för att installera solceller. Vi började att ta fram en förstudie som visade att Rosvalla IP har mycket goda förutsättningar. Förstudien låg sedan till grund när kommunstyrelsen beslutade om medel till projektet. Vid framskrivningen till berörda politiker framkom frågor till vår uppdragsgivare inom Nyköpings Kommun. Med vårt utredningsmaterial från förstudien kunde vi snabbt leverera olika känslighetsanalyser, exempelvis påverkan på lönsamheten vid högre entreprenörskostnader och elprisförändringar baserat på kommunens nuvarande priser.

Vidare under processen

Under projekteringen samarbetade vi nära med projektets konstruktör för att hitta den mest effektiva solcellsinstallationen ur både miljö- och lönsamhetsperspektiv. Vi upprätthöll även kontinuerlig kontakt med lokala räddningstjänsten och Skatteverket under processen. Tidig dialog med räddningstjänsten om brandsäkerhetsåtgärder och anpassning till energiskattregler var viktigt. Två solcellsanläggningar på Rosvalla, var och en under 500 kW, kommer att installeras.

Rosvalla IP EcoTech Solenergi
Rosvalla IP EcoTech Solenergi

Ett stort tack till Peter Björnhård och Jörgen Fredriksson från Nyköpings Kommun som lät arbetet i projekteringsstadiet göras noggrant och med kvalitet. Tack vare dessa förutsättningar kunde vi utarbeta en teknisk rambeskrivning som inkluderade alla de unika krav och förutsättningar som gällde för Rosvalla IP och som sedan underlättade den offentliga upphandlingen genom att säkerställa en enhetlig anbudsgivning av solcellsinstallationen. Detta underlättade utvärderingen och minskade risken för överklagan. Vi rekommenderade även att lägga om taket i samband med solcellsinstallationen, vilket också handlades upp vid samma tillfälle.

Under oktober 2023 utförs tak- och solcellsentreprenaderna med avslutande moment, och efter detta genomförs en slutbesiktning. Entreprenörerna som utfört tak- och solcellsentreprenad, LW Sverige AB och PPAM Solkraft AB, har haft ett mycket bra samarbete under entreprenadtiden. Tack vare den tekniska rambeskrivningen kommer besiktningsgruppen ha ett bra underlag för att kontrollera att entreprenaden är utförd på rätt sätt.

Solcellsanläggningarna förväntas producera ca 700 000 kWh/år och Rosvalla IP kommer själv använda ca 90 % av den egenproducerade solelen.

Vill ni också få hjälp?

Mer om solcellslösningar för företag

I en värld där hållbarhet och ekonomi går hand i hand blir valet att integrera solceller i företagsstrukturen alltmer lockande. EcoTech Solenergi utforskar varför skräddarsydda solcellslösningar är nyckeln till att forma en framgångsrik och hållbar framtid för företag överallt.

Inget företag är identiskt med ett annat, och våra solcellslösningar är designade med just detta i åtanke. Vi går bortom de vanliga standardiserade systemen och tar oss tid att förstå de specifika energibehoven och kraven som ditt företag har. Oavsett om du leder en hektisk produktionsanläggning eller driver ett industriföretag, så strävar vi efter att maximera din energiproduktion och optimera dina kostnadsbesparingar. Med våra skräddarsydda designlösningar kan du vara säker på att vi har den perfekta solcellsinstallationen för att driva din framgång.

Energiförbrukning och besparingar – Investera i morgondagens ekonomi

Solceller har blivit synonyma med ekonomiska besparingar. Genom att investera i denna teknologi öppnar företag upp möjligheter till långsiktiga energibesparingar. Men hur kan du förvänta dig att din investering kommer att löna sig? Vi ger dig verktygen för att exakt beräkna dina förväntade besparingar över tiden och avslöjar när du kan förvänta dig att se avkastningen på din investering. För att addera en extra dimension delar vi inspirerande framgångshistorier från företag som har tagit steget och nu njuter av påtagliga ekonomiska fördelar.

Miljöpåverkan och hållbarhetsfördelar – Ditt företags gröna bidrag

Utöver att bara vara en ekonomisk fördel, har solceller en imponerande miljöpåverkan. Det är mer än bara att spara pengar – det är att ta aktivt ansvar för vår planets framtid. Genom att övergå till solenergi minskar ditt företag sitt koldioxidavtryck på ett konkret sätt. Vi strävar efter att inte bara minska den negativa påverkan på miljön, utan också att stödja och uppfylla ditt företags hållbarhetsmål. Genom att generera ren energi från solen kan du stolt marknadsföra ditt företags gröna initiativ och göra en positiv skillnad.

Ekonomiska incitament och stöd – Solceller företag

Övergången till solenergi är inte bara hållbar ur ett miljöperspektiv, det är även smart ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi guidar företag genom det komplexa landskapet av ekonomiska incitament och stödåtgärder som är tillgängliga för dem som investerar i solceller. Från attraktiva skatteförmåner till möjligheten att dra nytta av statliga bidrag och till och med sälja överskottsel till nätet – vi är här för att vara din kompass genom den ekonomiska aspekten av solenergins övergång.

Teknologiska framsteg och innovationer

Solcellstekniken har genomgått dramatiska förändringar de senaste åren, och vårt företag är i spetsen för dessa innovationer. Utforska de senaste framstegen inom solcellsteknologi, från banbrytande material till smarta och effektiva energilagringslösningar. Vi är övertygade om att dessa teknologiska framsteg kommer att skapa nya möjligheter för ännu mer effektiva och pålitliga solcellssystem, och vi ser fram emot att dela med oss av detta med våra företagskunder.

Underhåll och övervakning för långvarig prestanda

Investeringen i ett solcellssystem är en investering i framtiden. Men för att säkerställa att denna investering fortsätter att ge avkastning, krävs regelbunden underhåll och noggrann övervakning. Våra tjänster på detta område hjälper företag att optimera sina solcellsanläggningars prestanda. Vi strävar efter att skydda din investering och förlänga anläggningens livslängd så att den fortsätter att leverera resultat under lång tid framöver.

Samhällsengagemang och CSR – Energi för en bättre värld

När företag övergår till solenergi, visar de inte bara engagemang för sin egen framtid, utan också för världen som helhet. Det är mer än bara en ekonomisk investering; det är en investering i en mer hållbar och positiv framtid. Solenergi är inte bara enkelt grönt, det är ett aktivt ställningstagande för att göra en positiv skillnad. Genom att integrera solenergi i din Corporate Social Responsibility (CSR)-strategi kan ditt företag bli en katalysator för positiv förändring.

solceller företag lösning