Solceller BRF och flerbostadshus

Vi hjälper till med solceller för bostadsrättsföreningar (BRF) och andra flerfamiljshus

Vilken typ av tak fungerar bäst för solceller?

Det går att installera solceller på alla taktyper (tegelpannor, papptak, enkelfalsad och dubbelfalsad plåt m.m.) och taklutningar. För högsta produktion vid en fast monterad solcellsanläggning i Mellansverige ska solcellerna ha en lutning på 42,5 grader rakt mot söder. För en så prisvärd och underhållsfri anläggning som möjligt rekommenderar vi dock alltid att solcellerna installeras i takets lutning. Men det finns så klart undantag. Lutar taket mindre än 5 grader rekommenderar vi att luta upp panelerna till mellan 12-15 grader för att öka produktionen och få smuts att rinna av och inte fastna på panelerna. Är ni intresserade av hur solcellerna ska installeras på bästa sätt på ert tak kan vi hjälpa till att utreda detta i en förstudie. I förstudien gör vi en skräddarsydd analys för vad som blir den bästa lösningen gällande solceller för er BRF eller på ert flerbostadshus. Ni får exempelvis svar på rekommenderat montage, beräknad årlig produktion, uppskattad investeringskostnad samt anläggningens återbetalningstid.

Vad är en solcellsanläggning?

En solcellsmodul eller solcellspanel består av en mängs solceller. Om du seriekopplar en större grupp solcellsmoduler så får du en solcellsanläggning, som fungerar som en enhet. Det är idag vanligast att placera solcellsanläggningar på tak och de är oftast direkt anslutna till fastighetens elnät för att möjliggöra en hög egenanvändning av solelen. Överflödig solel säljs ut på det publika elnätet och kan användas av andra elkonsumenter. Att du både kan reducera behovet av köpt el från elnätsbolaget och dessutom ha möjlighet att sälja överskottsel till elnätet gör att  lönsamheten för solceller ofta är god. Anläggningens livslängd är ca 30 år och en lite större solcellsanläggning betalar av sig själv inom 10-15 år, ibland snabbare.  Det är inte konstigt att solcellsanläggningar har blivit alltmer attraktiva investeringar för både företag, bostadsrättsföreningar och ägare till flerbostadshus.

Hur mycket el produceras?

När man ska uppskatta den potentiella elproduktionen av en solcellsanläggning finns det flera faktorer att ta hänsyn till. En viktig sådan är solcellernas verkningsgrad, där skillnaden mellan exempelvis 13 % och 22 % kan ha stor påverkan på årsbasis.

Dessutom påverkas elproduktionen av vilken typ av solceller som används och hur effektivt de optimeras över tid. Det handlar om aspekter som resursallokering, kvalitet på växelriktaren, automatisering och underhåll, och om solcellerna är fastmonterade eller kan röra sig för att följa solen. En riktlinje vi ofta använder när vi bedömer produktionskapaciteten för en solcellsanläggning är ungefär 1 miljon kWh per 1000 kW installerad solcellseffekt.

Solceller BRF - Taklösningar

Vad gäller för solceller till BRF eller flerfamiljshus: Bygglov och samrådsanmälan?

I de flesta fall krävs inget bygglov för en solcellsanläggning om den placeras utanför områden med detaljplan. Det varierar även mellan kommuner, till exempel i Stockholm behövs inget bygglov om solceller ligger i takets lutning. Men det behövs om de är upplutade eller för kulturklassade byggnader. Men om det rör sig om fristående solenergianläggningar som kan betraktas som byggnader kan det vara nödvändigt att ansöka om bygglov. Det är alltid obligatoriskt att ansöka om bygglov för transformatorstationen, och det är därför viktigt att kontakta kommunens bygglovsavdelning. Beroende på omständigheterna kan det även krävas kontakt med Länsstyrelsen, särskilt om en markbaserad solcellsanläggning förändrar landskapsbilden och påverkar naturmiljön.

Lämna en förfrågan

Varför investera i en solcellsanläggning?

En solcellsanläggning utgör en betydande investering för en bostadsrättsförening (BRF) eller ägare till flerfamiljshus och är i många fall den största investeringen som någonsin görs. Det är vanligt att flera parter går samman för att finansiera och genomföra ett projekt som är tillägnat bostadsområdet. En investering i solceller för en BRF gynnar sällan enbart de boende i BRF:en utan även kringliggande bostäder och företag som kan köpa er miljövänliga överskottsel.

Denna typ av investering handlar inte bara om ekonomiska fördelar, utan också om att investera i mer hållbara energikällor, vilket blir en samhällsfråga. Anledningen till att detta har blivit en så attraktiv investering på senare tid är att den både gynnar samhället på lång sikt och är en lönsam affär. I många fall är den också mer lönsam och enklare att finansiera och bygga än andra energikällor som vind- eller vattenkraft.

Tjäna pengar på överskottselen som solceller i er BRF genererar

När en solcellsanläggning genererar elektricitet finns alltid möjlighet att förse huvudbyggnaden eller verksamheten med tillräckligt med el långt innan den totala produktionskapaciteten för dagen eller månaden är uppnådd. I sådana fall kan man, genom ett avtal med det lokala elbolaget eller andra företag, sälja överskottsel till ett överenskommet pris.

Det finns två alternativ för att sälja överskottsel: Antingen säljer man den till det lokala elbolaget, där elen sedan används av grannar och andra byggnader i närheten, eller så ingår man i ett PPA-avtal (Power Purchase Agreement) med närliggande företag eller myndighet. I ett PPA-avtal kommer ägaren av solcellsanläggningen överens med köparen om ett förbestämt elpris.

Som ägare av en solcellsanläggning kan man säkra en rimlig ersättning för överskottsel, samtidigt som köparen får en fast kostnad för en bestämd mängd el under ett år, liknande ett elavtal till fast pris. Vid större elvolymer finns ofta möjligheter till fördelaktiga överenskommelser genom PPA-avtal.

Solceller BRF

Hur lång blir återbetalningstiden för en investering i solceller för en BRF eller ett flerfamiljshus?

Generellt sett blir återbetalningstiden kortare ju större solcellsanläggningen är, eftersom installationspriset ofta blir lägre per solcell, så länge egenanvändningen är fortsatt hög. Som exempel kan en stor solcellsanläggning betalas av inom 10 år, medan en mindre anläggning kan ta 15-20 år att betala av.

Återbetalningstiden för solcellsanläggningen varierar beroende på priset för installationen, föreningens elpris, och anläggningens förväntade produktion. Om solcellerna installeras mot söder kommer de att generera mer el, vilket leder till en kortare återbetalningstid. Om solcellerna installeras mot norr kommer elproduktionen att vara lägre och därmed förlänga återbetalningstiden.

Vi står till tjänst med att genomföra en noggrann analys där vi föreslår den optimala solcellsanläggningen baserat på era specifika förutsättningar. Vi beräknar också återbetalningstiden för den aktuella anläggningen. För att uppnå en kort återbetalningstid är det viktigt att undvika saker som feldimensionering och överprissättning av solcellsanläggningen.

Vi kan hjälpa till att ta fram dokumentation för upphandling, inklusive en teknisk specifikation för den solcellsanläggning ni önskar köpa. Med denna dokumentation kan vi sedan inhämta offerter från flera olika leverantörer som får prissätta exakt samma solcellsanläggning. Denna process leder ofta till bättre priser för er som kund.

Välj rätt växelriktare – Solceller BRF

En växelriktare spelar en avgörande roll i en solcellsanläggning genom att den omvandlar den genererade likströmmen till användbar växelström. Det är viktigt att välja en växelriktare som matchar anläggningens kapacitet, oavsett om det är enfasig eller trefasig ström. Utöver att konvertera strömmen är växelriktaren ansvarig för att fördela belastningen och optimera prestandan hos solcellsanläggningen för att uppnå bästa möjliga effektivitet.

Därför rekommenderar vi starkt att välja en växelriktare anpassad efter anläggningens storlek och vars funktioner är matchade till era behov. Det är också värt att notera att växelriktarens verkningsgrad vanligtvis ligger på cirka 95 %, vilket innebär att ungefär 5 % av den omvandlade strömmen går förlorad under processen. Med vår hjälp kan vi finnas med er som bollplank gällande alla viktiga inköp från början till slut, så investeringen i solceller blir långsiktigt hållbar för er BRF.

Takmontage
Konsultation åt bostadsrättsförening

Processen fram till installerade och klara solceller

1. Hitta ett passande tak eller markområde
2. Gör en förundersökning angående inköp av solceller, placering, miljö, tillbehör och installation
3. Dubbelkolla med elnätsleverantören gällande kapacitet och anslutning
4. Se till att räkna på investeringen och återbetalningstiden
5. Ordna eventuella tillstånd och bygglov
6. Upphandling
7. Projektering och projektledning
8. Installation
9. Besiktning
10. Underhåll

Ta hjälp av oss för en smidig process och en riktigt bra investering

Tveka inte att ta kontakt med oss och dela med er av ert nya projekt eller era idéer kring en solcellsanläggning. Vi har omfattande erfarenhet av att agera som rådgivare och kan hjälpa er att få en klar bild av investeringslandskapet för solcellsanläggningar för BRF:er eller andra typer av flerbostadshus, oavsett om det handlar om en mindre eller större satsning.

Få ett förslag

35 byggnader och tre tvättstugor

Kundcase för bostadsrättsförening i Uppsala

EcoTech Solenergi fick uppdraget från en Bostadsrättsförening (Brf) i Uppsala att genomföra en förstudie/solcellsutredning. Målet var att utvärdera möjligheterna att installera solceller på föreningens fastigheter, som omfattade totalt 35 byggnader och tre tvättstugor. Medlemmarna önskade installera solceller för att täcka tvättstugornas årliga elbehov på cirka 75 000 kWh.

Utvärdering av behov

Först behövde vi lokalisera tvättstugornas elabonnemang. Detta åstadkom vi genom att få tillgång till föreningens inloggning hos elnätsägaren. Efter noggrann kartläggning visade det sig att huvudmätarna för de tre abonnemangen var placerade i bostadshusen intill respektive tvättstuga. Det var särskilt viktigt att notera att föreningen hade individuell mätning och debitering av el (IMD), vilket innebar att dessa elabonnemang var kopplade till både fastighetens elnät och lägenheternas elanvändning. Detta var avgörande eftersom det medförde hög elförbrukning i fastigheten och därmed en hög potential för egenanvändning av den producerade solelen.

Med informationen om elabonnemangen i handen kunde vi gå vidare och simulera de mest ekonomiskt fördelaktiga solcellsanläggningarna på de tre aktuella bostadshusen. Vi genomförde även detaljerade beräkningar av den förväntade egenanvändningen av solel, vilket var av stor betydelse för att bedöma lönsamheten i solcellsanläggningarna. Resultatet var positivt, och vi kom fram till att de tre solcellsanläggningarna skulle kunna täcka tvättstugornas elbehov och till och med generera överskott.

Alla våra beräkningar och slutsatser sammanställdes sedan i en förstudie, som vi presenterade för Brf:ens medlemmar. Baserat på förstudien beslutade föreningen att gå vidare med att låta oss utforma en rambeskrivning för upphandlingen av solcellsanläggningarna. Upphandlingen omfattade tre solcellsanläggningar, vardera med en kapacitet på cirka 30 kWp, vilket sammanlagt innebar 90 kWp. Rambeskrivningen specificerade i detalj vilka regler, standarder och krav som entreprenörerna måste följa, samt omfattningen av installationen, valet av takytor, kabelföring, elektriska krav och märkning. Denna rambeskrivning skickades ut till flera entreprenörer för att säkerställa en konkurrenskraftig upphandlingsprocess, där alla krav och förväntningar var tydligt definierade.

Bygglov

I den aktuella kommunen behövde Brf:en inte ansöka om bygglov för solcellerna eftersom de följde takets lutning. Däremot krävdes en bygganmälan, och vi hjälpte föreningen att sammanställa alla handlingar som krävdes av kommunen. En särskild utmaning var att säkerställa att takkonstruktionen klarade av den extra belastningen från solcellsanläggningen. För att säkerställa detta konsulterade vi en takkonstruktör som bekräftade att taken skulle vara stabila. Dessutom bedömdes takbeläggningen, och det beslutades att den skulle bytas ut på de tre taken där en äldre gummiduk fanns, och detta arbete koordinerades med solcellsin Installationen. Solcellspanelerna installerades med noggrant planerade infästningsplattor, och takentreprenören utförde arbetet med att fästa plattorna och svetsa takpapp över dem. Detta var ett exempel på detaljer som specificerades i rambeskrivningen för att undvika tillkommande kostnader, såsom ÄTA (Ändringar, Tillkommande och avgående kostnader), samtidigt som föreningens tätskiktgarantier bibehölls.

En kostnadsbesparande åtgärd var att takentreprenören och solcellsentreprenören delade på fallskydd och använde samma kranbil för att lyfta upp material på taken. Enligt rambeskrivningen skulle växelriktarna placeras i de gamla soputrymmena vid entréerna till de aktuella byggnaderna. Dessutom krävde kommunen installation av brandmansbrytare, som placerades på vinden med en brandmannaknapp vid entrén. För att informera byggnadens invånare om solcellsanläggningen monterades en brandmanstablå i entrén med förklaringar om var solcellerna, växelriktarna, DC-kablarna och brandmannabrytaren var placerade samt hur hela systemet fungerade.

Slutskede

När installationen var avslutad utförde vi även en slutbesiktning av solcellsanläggningen. Besiktningen inleddes med en noggrann granskning av dokumentationen, följt av en inspektion av själva anläggningen. Vi började på taket och granskade solcellerna, monteringen och kabeldragningarna, följt av en genomgång av kablarna ner till växelriktarna och inkopplingspunkten. Vi kontrollerade att installationen uppfyllde alla krav och bestämmelser som specificerats i rambeskrivningen och att inga överträdelser mot installationsreglerna förekom. Slutligen avslutades besiktningen med ett slutsammanträde där eventuella fel och brister diskuterades. Entreprenören fick en viss tid att åtgärda de identifierade bristerna.

Den färdiga solcellsanläggningen med en kapacitet på 90 kWp beräknas producera ungefär 86 500 kWh/år, vilket täcker mer än tvättstugornas årliga elbehov och ger ett överskott.

Processen för solceller på andra typer av flerbostadshus ser liknande ut.

Takmontage solpaneler öst väst system

Mer information – Solceller BRF

Ekonomiska stöd och skattelättnader

Med starkt engagemang för hållbarhet och ren energi erbjuder Sverige en rad ekonomiska incitament som gör investeringar i solcellssystem ännu mer attraktiva. Här är några fördelar som en BRF kan dra nytta av:

 • Rotavdrag

  Regeringen erbjuder ett rotavdrag som gynnar investeringar i energieffektivitet och förnybar energi. Detta avdrag täcker en del av arbetskostnaderna för installationen av solcellssystemet.

 • Investeringsstöd – Solceller BRF

  Energimyndigheten och Boverket erbjuder investeringsstöd för projekt som främjar förnybar energi. En BRF kan ansöka om dessa stöd för att minska de initiala investeringskostnaderna.

 • Skatteavdrag

  Solcellsanläggningar är befriade från fastighetsskatt i Sverige. Detta innebär att bostadsrättsföreningar inte behöver betala fastighetsskatt på värdet av sina solcellssystem, vilket minskar kostnaderna över tid.

 • Energilån

  En rad olika banker i Sverige erbjuder speciella energilån med förmånliga räntesatser för att finansiera solcellsanläggningar. Dessa lån har ofta låga räntor och långa återbetalningstider, vilket gör det enklare för bostadsrättsföreningar att finansiera sina solcellssystem.

 • Skatteavdrag för företag

  Om bostadsrättsföreningen är momsregistrerad kan den även dra av momsen på sina solcellsinvesteringar. Detta kan vara en betydande ekonomisk fördel när det gäller större solcellssystem.

 • Energikrediter

  Genom att minska sin energianvändning och producera egen el kan en BRF kvalificera sig för energikrediter från elbolagen. Dessa krediter kan antingen användas för att minska elkostnaderna, eller säljas tillbaka till elnätet för ytterligare intäkter.

Sammantaget erbjuder Sverige en gynnsam ekonomisk miljö för bostadsrättsföreningar som överväger investeringar i solcellssystem. Genom att dra nytta av skattelättnader, investeringsstöd och andra ekonomiska incitament kan besparingar maximeras och göra övergången till solenergi ännu mer fördelaktig. Det är viktigt att notera att dessa ekonomiska fördelar kan variera beroende på plats och systemets storlek.

Solceller BRF taklösningar