Solceller BRF

Vi hjälper till med solceller för er BRF

Vilken typ av tak fungerar bäst för solceller?

Det går att installera solceller på alla taktyper (tegelpannor, papptak, enkelfalsad och dubbelfalsad plåt m.m.) och taklutningar. För högsta produktion vid en fast monterad solcellsanläggning i Mellansverige ska solcellerna ha en lutning på 42,5 grader rakt mot söder. För en så underhållsfri anläggning som möjligt rekommenderar vi dock alltid att solcellerna installeras i takets lutning. Men det finns så klart undantag. Lutar taket mindre än 5 grader rekommenderar vi att luta upp panelerna till mellan 12-15 grader. Detta för att öka produktionen och få smuts att rinna av och inte fastna på panelerna. Är ni intresserade av hur solcellerna ska installeras på bästa sätt på ert tak kan vi hjälpa till att utreda detta i en förstudie. I denna förstudie gör vi en skräddarsydd analys för vad som blir den bästa lösningen gällande solceller för er BRF. Ni får exempelvis svar på rekommenderat montage, beräknad årlig produktion, uppskattad investeringskostnad samt anläggningens återbetalningstid.

Vad är en solcellsanläggning?

I motsats till en enskild solcell eller en serie solceller, utgör en större grupp seriekopplade solceller en solcellsanläggning, vilket fungerar som en enhet. Vanligtvis placeras solcellsanläggningar på tak och är direkt anslutna till elnätet för att möjliggöra försäljning av överflödig el. Med tanke på att lönsamheten för solceller ofta beror på att det ska produceras en viss volym, har solcellsanläggningar blivit alltmer attraktiva investeringar för både företag och bostadsrättsföreningar.

Sammanfattningsvis kan man förvänta sig att en tillräckligt stor solcellsanläggning betalar av sig själv inom 10-15 år, ibland snabbare. Detta beror på direkta kostnadsminskningar genom att reducera behovet av köpt el från det lokala elnätsbolaget. Dessutom kan man förvänta sig att sälja överskottsel till elnätet.

Hur mycket el produceras?

När man ska uppskatta den potentiella elproduktionen av en solcellsanläggning finns det flera faktorer att ta hänsyn till. En viktig sådan är solcellernas verkningsgrad, där skillnaden mellan exempelvis 13 % och 22 % kan ha stor påverkan på årsbasis.

Dessutom påverkas elproduktionen av vilken typ av solceller som används och hur effektivt de optimeras över tid. Det handlar om aspekter som resursallokering, kvalitet på växelriktaren, automatisering och underhåll, och om solcellerna är fastmonterade eller kan röra sig för att följa solen. En riktlinje vi ofta använder när vi bedömer produktionskapaciteten för en solcellsanläggning är ungefär 1 miljon kWh per 1000 kW installerad solcellseffekt.

Solceller BRF - Taklösningar

Vad gäller för solceller till BRF: Bygglov och samrådsanmälan?

I de flesta fall krävs inget bygglov för en solcellsanläggning om den placeras utanför områden med detaljplan. Det varierar även mellan kommuner, till exempel i Stockholm behövs inget bygglov om solceller ligger i takets lutning. Men det behövs om de är upplutade eller för kulturklassade byggnader. Men om det rör sig om fristående solenergianläggningar som kan betraktas som byggnader kan det vara nödvändigt att ansöka om bygglov. Det är alltid obligatoriskt att ansöka om bygglov för transformatorstationen, och det är därför viktigt att kontakta kommunens bygglovsavdelning. Beroende på omständigheterna kan det även krävas kontakt med Länsstyrelsen, särskilt om en markbaserad solcellsanläggning förändrar landskapsbilden och påverkar naturmiljön.

Lämna en förfrågan

Varför investera i en solcellsanläggning?

En solcellsanläggning utgör en betydande investering för en bostadsrättsförening (BRF) och är i många fall den största investeringen som någonsin görs. Det är vanligt att flera parter går samman för att finansiera och genomföra ett projekt som är tillägnat bostadsområdet. En investering i solceller för en BRF gynnar sällan enbart de boende i BRF:en utan även kringliggande bostäder och företag som kan köpa er miljövänliga överskottsel.

Denna typ av investering handlar inte bara om ekonomiska fördelar, utan också om att investera i mer hållbara energikällor, vilket blir en samhällsfråga. Anledningen till att detta har blivit en så attraktiv investering på senare tid är att den både gynnar samhället på lång sikt och är en lönsam affär. I många fall är den också mer lönsam och enklare att finansiera och bygga än andra energikällor som vind- eller vattenkraft.

Tjäna pengar på överskottselen som solceller i er BRF genererar

När en solcellsanläggning genererar elektricitet finns alltid möjlighet att förse huvudbyggnaden eller verksamheten med tillräckligt med el långt innan den totala produktionskapaciteten för dagen eller månaden är uppnådd. I sådana fall kan man, genom ett avtal med det lokala elbolaget eller andra företag, sälja överskottsel till ett överenskommet pris.

Det finns två alternativ för att sälja överskottsel: Antingen säljer man den till det lokala elbolaget, där elen sedan används av grannar och andra byggnader i närheten, eller så ingår man i ett PPA-avtal (Power Purchase Agreement) med närliggande företag eller myndighet. I ett PPA-avtal kommer ägaren av solcellsanläggningen överens med köparen om ett förbestämt elpris.

Som ägare av en solcellsanläggning kan man säkra en rimlig ersättning för överskottsel, samtidigt som köparen får en fast kostnad för en bestämd mängd el under ett år, liknande ett elavtal till fast pris. Vid större elvolymer finns ofta möjligheter till fördelaktiga överenskommelser genom PPA-avtal.

Solceller BRF

Hur lång blir återbetalningstiden för en investering i solceller för vår BRF?

Generellt sett blir återbetalningstiden kortare ju större solcellsanläggningen är, eftersom installationspriset ofta blir lägre per solcell, så länge egenanvändningen är fortsatt hög. Som exempel kan en stor solcellsanläggning betalas av inom 10 år, medan en mindre anläggning kan ta 15-20 år att betala av.

Återbetalningstiden för solcellsanläggningen varierar beroende på priset för installationen, föreningens elpris, och anläggningens förväntade produktion. Om solcellerna installeras mot söder kommer de att generera mer el, vilket leder till en kortare återbetalningstid. Om solcellerna installeras mot norr kommer elproduktionen att vara lägre och därmed förlänga återbetalningstiden.

Vi står till tjänst med att genomföra en noggrann analys där vi föreslår den optimala solcellsanläggningen baserat på era specifika förutsättningar. Vi beräknar också återbetalningstiden för den aktuella anläggningen. För att uppnå en kort återbetalningstid är det viktigt att undvika saker som feldimensionering och överprissättning av solcellsanläggningen.

Vi kan hjälpa till att ta fram dokumentation för upphandling, inklusive en teknisk specifikation för den solcellsanläggning ni önskar köpa. Med denna dokumentation kan vi sedan inhämta offerter från flera olika leverantörer som får prissätta exakt samma solcellsanläggning. Denna process leder ofta till bättre priser för er som kund.

Välj rätt växelriktare – Solceller BRF

En växelriktare spelar en avgörande roll i en solcellsanläggning genom att den omvandlar den genererade likströmmen till användbar växelström. Det är viktigt att välja en växelriktare som matchar anläggningens kapacitet, oavsett om det är enfasig eller trefasig ström. Utöver att konvertera strömmen är växelriktaren ansvarig för att fördela belastningen och optimera prestandan hos solcellsanläggningen för att uppnå bästa möjliga effektivitet.

Därför rekommenderar vi starkt att välja en växelriktare anpassad efter anläggningens storlek och vars funktioner är matchade till era behov. Det är också värt att notera att växelriktarens verkningsgrad vanligtvis ligger på cirka 95 %, vilket innebär att ungefär 5 % av den omvandlade strömmen går förlorad under processen. Med vår hjälp kan vi finnas med er som bollplank gällande alla viktiga inköp från början till slut, så investeringen i solceller blir långsiktigt hållbar för er BRF.

Takmontage
Konsultation åt bostadsrättsförening

Processen fram till installerade och klara solceller

1. Hitta ett passande tak eller markområde
2. Gör en förundersökning angående inköp av solceller, placering, miljö, tillbehör och installation
3. Dubbelkolla med elnätsleverantören gällande kapacitet och anslutning
4. Se till att räkna på investeringen och återbetalningstiden
5. Ordna eventuella tillstånd och bygglov
6. Upphandling
7. Projektering och projektledning
8. Installation
9. Besiktning
10. Underhåll

Ta hjälp av oss för en smidig process och en riktigt bra investering

Tveka inte att ta kontakt med oss och dela med er av ert nya projekt eller era idéer kring en solcellsanläggning. Vi har omfattande erfarenhet av att agera som rådgivare och kan hjälpa er att få en klar bild av investeringslandskapet för solcellsanläggningar för BRF, oavsett om det handlar om en mindre eller större satsning.

Få ett förslag

Mer information – Solceller BRF

Ekonomiska stöd och skattelättnader

Med starkt engagemang för hållbarhet och ren energi erbjuder Sverige en rad ekonomiska incitament som gör investeringar i solcellssystem ännu mer attraktiva. Här är några fördelar som en BRF kan dra nytta av:

 • Rotavdrag

  Regeringen erbjuder ett rotavdrag som gynnar investeringar i energieffektivitet och förnybar energi. Detta avdrag täcker en del av arbetskostnaderna för installationen av solcellssystemet.

 • Investeringsstöd – Solceller BRF

  Energimyndigheten och Boverket erbjuder investeringsstöd för projekt som främjar förnybar energi. En BRF kan ansöka om dessa stöd för att minska de initiala investeringskostnaderna.

 • Skatteavdrag

  Solcellsanläggningar är befriade från fastighetsskatt i Sverige. Detta innebär att bostadsrättsföreningar inte behöver betala fastighetsskatt på värdet av sina solcellssystem, vilket minskar kostnaderna över tid.

 • Energilån

  En rad olika banker i Sverige erbjuder speciella energilån med förmånliga räntesatser för att finansiera solcellsanläggningar. Dessa lån har ofta låga räntor och långa återbetalningstider, vilket gör det enklare för bostadsrättsföreningar att finansiera sina solcellssystem.

 • Skatteavdrag för företag

  Om bostadsrättsföreningen är momsregistrerad kan den även dra av momsen på sina solcellsinvesteringar. Detta kan vara en betydande ekonomisk fördel när det gäller större solcellssystem.

 • Energikrediter

  Genom att minska sin energianvändning och producera egen el kan en BRF kvalificera sig för energikrediter från elbolagen. Dessa krediter kan antingen användas för att minska elkostnaderna, eller säljas tillbaka till elnätet för ytterligare intäkter.

Sammantaget erbjuder Sverige en gynnsam ekonomisk miljö för bostadsrättsföreningar som överväger investeringar i solcellssystem. Genom att dra nytta av skattelättnader, investeringsstöd och andra ekonomiska incitament kan besparingar maximeras och göra övergången till solenergi ännu mer fördelaktig. Det är viktigt att notera att dessa ekonomiska fördelar kan variera beroende på plats och systemets storlek.

Takmontage solpaneler