Byggherren och ansvar för arbetsmiljön
Arbetsmiljöansvar vid solcellsinstallation

Arbetsmiljöansvar vid solcellsinstallation

Vem har ansvaret för arbetsmiljön vid en solcellsinstallation? Vad säger egentligen Arbetsmiljölagen om detta? Vad är Bas-P och Bas-U? Kan byggherreansvaret lämnas över till entreprenören? Det finns många saker att fundera på när det gäller arbetsmiljö och ansvaret kring detta.

Vem har ansvaret för arbetsmiljön?

En solcellsinstallation räknas som ett byggnads- eller anläggningsarbete, och enligt Arbetsmiljölagen hamnar därför det övergripande ansvaret hos byggherren – med andra ord den som låter utföra arbetet. Byggherren ansvarar inte bara för arbetsmiljön under byggskedet utan även för att den blir bra under bruksskedet – dvs för de utrymmen som används i den färdiga anläggningens drift och underhåll.

Byggherren utser lämpliga byggarbetsmiljösamordnare för planeringen (Bas-P) och utförandet (Bas-U), vilka fortlöpande ser efter arbetsmiljön. De koordinerar även olika aktörer, så som projektörer och entreprenörer, så att de inte skadar varandras arbetsmiljö. Det är dock fortfarande byggherren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, och byggherren ska genom hela projektet följa upp de uppgifter som Bas-P och Bas-U hanterar.

Vad ansvarar byggherren för?

Byggherren ansvarar för att viktiga faktorer för arbetsmiljön beaktas och att arbetet med att förebygga arbetsmiljörisker genomförs under både planerings- och byggskedet. Det är även byggherren som ska säkerställa att en arbetsmiljöplan upprättas vid behov, och att detta sker innan byggarbetsplatsen etableras.

Byggherren måste därför vara medveten om faktorer som påverkar arbetsmiljön under byggskedet, exempelvis placering och utformning av anläggningen och etableringsområdet. Det är också viktigt att tidsplanen är tilltagen så att arbete kan utföras utan onödiga risker.

Eftersom byggherren även ansvarar för arbetsmiljön efter att installationen är färdig så är det viktigt att denne tar hänsyn till vilka utrymmen som används, t.ex. för placering av växelriktare. Det är också byggherrens ansvar att se till att det finns tillräcklig dokumentation om anläggningen för att framtida arbete ska kunna ske i en god arbetsmiljö.

Med hjälp av rätt krav i rambeskrivningen kan man säkerställa att relevant dokumentation finns med. Detta underlättar inte bara drift och underhåll, utan även eventuell felsökning och omhändertagande av material när det så småningom blir dags att avveckla anläggningen. En bra rambeskrivning ger också besiktningsmannen något att gå efter vid slutbesiktningen.

Besiktning solceller IR-kamera

Kan inte entreprenören ta över ansvaret?

Det finns vissa förutsättningar som tillåter att byggherreansvaret flyttas till entreprenören. Om det är en privatperson som beställer arbetet och de överlåter till självständig entreprenör att styra arbetet så sker detta automatiskt enligt konsumenttjänstlagen. Om entreprenaden däremot är delad så behåller dock privatpersonen byggherreansvaret.

Även andra beställare, vare sig privata aktörer som bostadsrättsföreningar eller offentliga fastighetsägare, har möjligheter att överlämna byggherreansvaret till uppdragstagaren. I detta läge agerar uppdragstagaren byggherre och skall utföra de uppgifter som åligger denne. Detta ställer dock en del krav på både hur entreprenaden är utformad och vad avtalet innehåller.

Genom ett lämpligt förfrågningsunderlag blir det enkelt att komma rätt från början, och se till att entreprenören övertar byggherreansvaret under hela installationen. Om ni tycker detta verkar krångligt och vill få hjälp att för en entreprenad skriva över byggherreansvaret till entreprenören kontakta oss så hjälper vi gärna till.

Läs mer om dessa ansvarsområden i arbetsmiljölagen och relevanta föreskrifter för byggnads- och anläggningsarbete hos Arbetsmiljöverket.

Solcellspark

Dela på sociala medier
Bläddra bland nyheter