Förstudie för solceller – varför då?
Förstudie solceller

Förstudie solceller

Är det verkligen lönt att göra en förstudie för solceller? Absolut! En solcellsanläggning blir bättre på flera sätt av en förstudie – framför allt så kommer projektet rätt från början. En bra förstudie kan leda till bättre egenanvändning, mindre skuggning, och lägre installationskostnader.

Men hur uppnår en förstudie för solceller allt detta? Låt oss kika lite på hur våra förstudier för solceller är uppbyggda.

Upplägg på en förstudie för solceller

Förstudien inleder med en beskrivning av det aktuella solcellsprojektet utifrån förstudiens syfte. Vanliga syften är exempelvis undersöka storlek på solcellsanläggning utifrån bästa lönsamhet, en viss budget eller för att producera största mängd solel på en viss yta. Därefter följer en kort sammanfattning för de som vill se resultaten direkt utan att läsa hela förstudien. Där beskrivs bland annat uppskattad investeringskostnad, anläggningens elproduktion och förväntad återbetalningstid.

Förstudien föreslår en anläggning

Förstudien undersöker hur anläggningen ska placeras för att uppnå bästa kombination mellan lågt installationspris och hög elproduktion. Vi tar hänsyn till eventuell skuggningsproblematik och räknar på hur stor anläggning som bör installeras utifrån budget, tak-/markytor, elförbrukning, elanläggning mm.

Förstudien tittar på montagemetoder

Olika taktyper kräver olika montagemetoder. Förstudien rekommenderar lämplig montagemetod, var växelriktare kan placeras samt bästa sätt att ansluta anläggningen. Utöver det undersöker förstudien om håltagning i tätskikt krävs, hur det i så fall ska utföras samt rekommenderar typ av solcellsmoduler och hur de ska anslutas för att optimera produktionen.

Förstudien simulerar solcellers produktion

En kilowattimme (kWh) egenproducerad solel som används direkt i fastigheten är generellt mer värd än en kWh som går ut till försäljning på elnätet. Solcellsanläggningar producerar mest el på sommaren då elförbrukningen, för de allra flesta fastigheter och företag, är lägst. Det är därför viktigt att matcha den tänkta solcellsanläggningen mot den faktiska elförbrukningen. Genom att optimera solcellsanläggningen för hög egenanvändning får den också en bra lönsamhet.

För att får en bild av hur mycket solel som används i fastigheten och hur mycket som kommer säljas ut på nätet ingår en jämförelse av fastighetens elförbrukning och elförbrukningsmönster med simulerad solelproduktion från en solcellsanläggning på den aktuella platsen. Exemplet nedan visar timvis total elförbrukning (blå kuva) samt simulerad elproduktion (gul kurva) från en simulerad solcellsanläggning under ett helt år.

Förstudien räknar på lönsamheten

Med hjälp av solcellsanläggningens simulerade elproduktion, den uppskattade investeringkostnaden, andel egenanvänd respektive såld el, samt elpriser beräknas en återbetalningstid för investeringen i solceller. Utifrån vald kalkylränta och en uppskattad elprisutveckling tar vår förstudie för solceller även fram Levelized Cost of Energy (LCoE) och förväntad lönsamhet över solcellsanläggningens livstid. Självklart har vi med en känslighetsanalys över hur t.ex. olika elprisutvecklingar kan påverka lönsamheten.

Det lilla avbrottet vid år 15 är bytet av växelriktare.

Förstudie för solceller – därför är det lysande

Genom en bra förstudie kan offerter tas in som alla gäller samma anläggning, vilket gör det lättare att jämföra det som erbjuds. Med bra underlag blir det dessutom en effektivare, mer lönsam anläggning – på så vis betalar förstudien för sig själv.

Dela på sociala medier
Bläddra bland nyheter