Solceller på tak eller mark
Solceller tak eller mark EcoTech Solenergi

Ska solceller installeras på tak eller mark?

Om det är bäst att installera solceller på tak eller på mark är en fråga som diskuteras flitigt. Vad är bäst för produktionen av solel och vad är bäst för samhället? Vi ska försöka beskriva för och nackdelar med båda varianterna av solcellsinstallationer.

Solceller på tak

Det vanligaste är att solceller installeras på taket på den byggnad där solelen ska användas, men antalet solcellsparker har ökat snabbt de senaste åren. Vad ska man då tänka på när man installerar solceller på tak?

Vi på EcoTech Solenergi rekommenderar att man tänker igenom installationen och sitt elbehov. En viktig faktor är hur mycket solel som kommer användas direkt i byggnaden? 1 kWh solel som används i fastigheten är mer värd en 1 kWh solel som skickas ut till försäljning, så man vill inte sälja för mycket solel. Eftersom solcellerna oftas producerar som mest el mitt på dagen sommartid och fastigheter i Sverige i allmänhet har lägst förbrukning då är det svårt att komma ifrån att skicka ut lite solel till försäljning under vissa delar av året. Det finns såklart undantag till detta exempelvis fastigheter med stora behov av ventilation och kyla även sommartid. Vi rekommenderar att man dimensionerar sin solcellsanläggning så att majoriteten av den producerade solelen används i fastigheten för att få bästa möjliga lönsamhet i solcellsinvesteringen.

När man har skaffat en uppskattning av hur mycket solceller man vill installera så ska man välja de takytor som är effektivast för att generera solel. Vi på EcoTech solenergi rekommenderar främst takytor som vetter åt sydliga väderstreck, sydöst, syd och sydväst. Solcellspaneler på dessa ytor kommer att generera mest solel. Om man har ett tak med taknock i nord sydlig riktning kan man installera solceller åt både öst och väst och på det sättet sprida ut produktionen från solcellerna över dagen med en top på morgonen och en på eftermiddagen. Installeras solcellerna i öst-västlig riktning kommer de inte att producera lika mycket el per installerad kWp, men man har ofta större möjlighet att förbruka solelen direkt i fastigheten innanför elmätaren.

Vilka taktyper är bäst för solceller?

Generellt gäller att platta tak är enkla att installera solceller på vilket ger ett lågt installationspris. Låglutande tak med 5-10 grades taklutning är även dessa enkla att installera på men medför något mer jobb för solcellsinstallatörerna vilket gör att priset blir något högre. Medel lutande tak, 10 – 25 grader, är lite klurigare och genererar således ett något högre installationspris och sist tak som lutar över 25 grader. De är dyrast att installera på men kommer å andra sidan att generera mer el från solcellerna då optimal lutning för solceller i Mellansverige är 42,5 grader.

Installationen på samtliga taklutningar, utom för platta tak, är väldigt lika. Det är bara själva infästningen i taket som skiljer beroende på vilket takmaterial taket har.

Solceller på papptak

För att installera solceller på papptak används infästningsplattor eller långa skruvar med tätringar. Vi på EcoTech Solenergi rekommenderar alltid att man använder infästningsplattor då skruv med tätring ökar risken för läckage. Infästningsplattor för montage av solceller monteras enligt följande:

  • en stålplatta skruvas in i taket,  denna stålplatta har en eller två bultar som sticker upp och som används för att fästa solcellernas monteringsystem i
  • innan solcellernas monteringssystem skruvas fast i infästningsplattan svetsas ett ark av takpapp fast med rejält överlapp över stålplattan
  • när takpappen är svetsad sticker endast bulten upp och infästningen är säkert tätad

Denna typ av installation med infästningsplattor är dessvärre relativt dyr då det är ett tidskrävande arbete att svetsa över infästningsplattorna. Detta gör att papptak blir lite dyrare att installera solceller på än övriga taktyper.

Solceller tak infästning med skruv med tätring
Solceller tak – infästning skruv med tätring på papptak rekommenderas ej
Solceller tak papptak infästningsplatta
Solceller tak – montage med infästningsplatta på papptak
Solceller tak med takpapp infästning med infästningsplatta
Solceller tak – svetsning av takpapp över infästningsplatta på papptak

Solceller på plåttak

Falsat plåttak är den enklaste taktypen att installera solceller på. Solcellerna fästs i taket med klamrar i falsarna och ingen håltagning genom tätskiktet behövs. Falsklämmorna går att justera i efterhand vid behov vilket gör monteringen snabb och enkel. När installatören monterat falsklämmorna skruvas aluminium eller stålprofiler fast i dessa och därefter monteras solcellsmodulerna på dessa profiler. Det finns fästen för både enkelfalsad och dubbelfalsad plåt.

 

Solceller tak - infästning med falsklämmor på plåttak
Solceller tak – infästning med falsklämmor på plåttak
Solceller tak plåttak runt
Solceller tak – Plåttak

Solceller på tegeltak

Att installera solceller på tak med takpannor är relativt enkelt vilket gör att installationskostnaden blir låg. Enstaka takpannor lyfts bort och montagefästen skruvas i råspont eller takstolar. Takpannorna sätts tillbaka och aluminium eller stålprofiler skruvas fast i takfästena. Därefter monteras solcellerna på dessa profiler. Vid montering av solceller på tegeltak bör man vara förberedd på att några tegelpannor kan gå sönder under montaget. Vi på EcoTech Solenergi rekommenderar därför att ni har några takpannor i reserv vid installationen.

Solceller tak tegeltak solceller går utmärkt att installera på tegeltak
Solceller tak – Tegeltak
Solceller tak med takpannor
Solceller tak – Montage och infästning på tak med takpannor

Solceller på sedumtak

På platta sedumtak går det fint att installera solceller med barlastlösningar. Solcellerna kan ha en positiv inverkan på sedumtaket då de ger lite skugga och därmed minskar risk för uttorkning. Vi rekommenderar inte att installera solceller på sedumtak som lutar mer än 5 grader då det är komplicerat att fästa solcellerna i taket på denna taktyp. Om fästen monteras genom tätskiktet finns risk för läckage. Det är också ett tidskrävande arbete och och installationen kan därför blir dyr.

Solceller tak solceller går att installera på sedumtak
Solceller tak – Sedumtak

Solceller på platta tak

Platta tak är tak som lutar 5 grader eller mindre. För tak med så liten lutning rekommenderar vi på EcoTech Solenergi att solcellerna lutas upp från taket. Fördelen med upplutade paneler på  platta tak är att solcellerna behöver ha en lutning på mer än 5 grader för att smuts ska rinna av.  Om de installeras i en lutning lägre än 5 grader riskerar man att smuts stannar kvar och fastnar på solcellerna, det leder i sin tur till ökad risk för hot spots och skador på panelerna. Det finns bra monteringsutrustning för platta tak och solcellerna lutas vanligen upp mellan 10-15 grader från takplanet. Solcellsanläggningen förankras antingen med barlast, infästningsplattor eller andra fästen för aktuellt takmaterial.

Solceller tak platta tak solceller fäst med barlast
Solceller tak –  Solceller fästa med infästningsplatta på platt tak
Solceller tak platt tak barlast
Solceller tak – Platt tak med barlast

Vilken lutning och riktning på taket är bäst för solceller?

Optimal lutning och riktning för en fast installerad solcellsanläggning i Mellansverige är ca 42,5 graders lutning rakt mot söder. Det ger mest solel per installerad kWp, men ändå rekommenderar vi inte att alla våra kunder ska installera solcellerna så. Varför inte då?

De flesta byggnader har tak med en lägre lutning än 42,5 grader, vissa tak är riktade rakt mot söder, men många är riktade mot andra väderstreck. För att få en så enkel, kostnadseffektiv och underhållsfri solcellsanläggning som möjlig rekommenderar vi alltid våra kunder att installera solcellerna i takets lutning. Undantaget är byggnader med platta tak. Har man flera byggnader eller tak att välja på ger solcellspanelerna mest solel om det går att installera på tak som vetter mot sydliga väderstreck (syd, sydväst eller sydöst). Men även andra takytor kan få en helt okej solelproduktion (se bild nedan).

Solceller bästa vinkel
Hur solcellernas lutning och riktning påverkar solelproduktionen

Men solceller på platta tak borde de inte lutas upp mer än 10-15 grader då, när man ändå lutar upp dem? Det kan ju låta som en bra idé, men ju mer du lutar upp panelerna desto mer kommer de skugga panelraden bakom. Om man lutar upp panelraderna för mycket så kommer det behövas väldigt långa avstånd mellan raderna för att de inte ska skugga varandra.  Anläggningen skulle kräva en mycket stor yta, vilket i sig sällan blir så kostnadseffektivt. 10-15 graders uppvinkling ger en god energiproduktion på en rimlig yta och därmed god lönsamhet.

Solceller på mark

Solceller installerade på mark, så kallade solcellsparker blir vanligare och vanligare. Det är större solcellsanläggningar installerade på mark som ofta kopplas in direkt på elnätet. Det är alltså inte kopplade till en fastighet som använder solelen utan all producerad solel säljs ut på nätet. Det finns idag ett stort intresse för solcellsparker i Sverige och det har ökat de senaste åren. Installation av solcellsparker är ett snabbt sätt att bygga ut elförsörjningen och dessutom till ett lågt pris. Men finns det inga nackdelar? Är det inte bättre att installera solcellerna på den byggnad där elen ska användas? Varför ta mark i anspråk när vi har massa tak att installera på? Och varför producera solel på en plats för att transportera den långa sträckor dit den ska användas, men förluster på vägen?

Det beror helt enkelt på att det är enklare att installera större mängder solceller som en solcellspark än på tak. Entreprenörens etablering är enklare vid installation av solceller på mark då man exempelvis inte behöver lyfta solceller och montageutrustning upp på ett tak och man behöver inte heller installera något fallskydd. Markinstallerade solceller, solcellsparker, är oftast mycket större än solcellsanläggningar på tak. Det gör att etableringskostnaden för en solcellspark kan slås ut på många fler solcellspaneler. Det går också snabbare att installera solceller i solcellsparker på marken jämfört med att installera lika mycket solceller på tak, då det troligtvis skulle krävas installationer uppdelade på flera tak.

Även om solcellsparker är billigare att installera per installerad effekt så är det ofta hårdare krav på lågt installationspris eller låg produktionskostnad för solelen för att få en god lönsamhet för en park. De flesta solcellsparker skickar ut all solel till försäljning, oftast för spotpris, medan solceller som installeras på en byggnad där solelen används direkt i fastigheten får samma värde som el som köps från elleverantören.

Bästa riktning och lutning av solcellerna i solcellsparker

I solcellsparker är det vanligaste att man riktar solcellerna rakt mot söder med en lutning på ca 30 grader. Då får man maximal produktion och så hög effekt som möjligt på så liten yta som möjligt. Lutas solcellerna i stället upp till de ca 42 grader som är optimalt för en fast solcellsinstallation i Mellansverige så krävs ett längre avstånd mellan raderna för att de inte ska skugga varandra. Man får in lägre effekt på samma yta. Det går även att installera solcellerna i en solcellspark vertikalt i öst-västlig riktning. Då riktas ena sidan av panelen mot öst och den andra mot väst. Ofta används den typen av installation för att möjliggöra att odla grödor mellan raderna av solceller för att få ut mer av marken. Detta kallas agrivoltaisk installation.

I agrivoltaiska installationer används tvåsidiga solceller eller bifacial solceller. Det är en typ av solcell som kan ta emot solljuset från både fram- och baksidan. Installeras bifacial solceller vertikalt i öst-västlig riktning kommer de att producera mest solel på morgonen och på kvällen. Solceller som installeras i rakt sydlig riktning producerar mest el mitt på dagen. Om man tänker sig ett scenario där riktigt många solcellsparker i Sverige installeras mot söder så kommer all el produceras mitt på dagen. Troligen kommer då ett överskott av el produceras mitt på dagen, soliga dagar vilket leder till att elpriset sjunker. Då kan det vara mer lönsamt att använda bifacial solceller, installera solcellerna i öst-västlig riktning och producera el på morgonen och kvällen.

Solceller mark - Agrivoltaiskt solcellssystem
Solceller mark – Agrivoltaiskt solcellssystem
Solcellsparker solceller mark
Solceller mark – Solcellspark

Solceller installerade på tak eller på mark – vad är bäst?

Ett tråkigt svar på denna fråga är att det beror på era förutsättningar. Båda alternativen har sina fördelar. Finns mark och budget att tillgå kan en solcellspark generera en hög solelproduktion till ett lågt pris på kort tid. Elen som produceras får dock ett lägre värde än för en takanläggning där solelen används direkt innanför elmätaren i fastigheten.

Är du intresserad av att titta närmare på dina förutsättningar att installera solceller så kontakta oss gärna! 

Dela på sociala medier
Bläddra bland nyheter