Tillstånd solcellspark
Tillståndsprocessen för solcellsparker vilka tillstånd krävs nätägare länsstyrelsen mm

Tillståndsprocessen för solcellsparker

Vilka tillstånd krävs? Hur ser tillståndsprocessen för en solcellspark ut? Nedan har vi försökt sammanställa tillståndsprocessen.

Planering av markbaserade solcellsanläggningar och solcellsparker: Viktiga aspekter att beakta

Att investera i en markbaserad solcellsanläggning eller en solcellspark kan vara ett kraftfullt steg mot hållbar energiproduktion och ett minskat koldioxidavtryck. Emellertid finns det flera regler och överväganden att ta hänsyn till för att säkerställa att projektet genomförs smidigt och i enlighet med gällande lagar och förordningar. Här är en enkel översikt över de viktiga aspekterna att tänka på när du planerar för en markbaserad solcellsanläggning eller en solcellspark, utifrån Stockholms läns rutiner för 12:6 Samråd.

Tillståndsprocessen för att bygga och anlägga en solcellspark

Tillståndsprocessen för solcellsparker börjar med en anmälan till Länsstyrelsen

En markbaserad solcellsanläggning eller en solcellspark måste anmälas till Länsstyrelsen för bedömning – ofta kallat 12:6 Samråd. Inom sex veckor från det att anmälan är komplett ska Länsstyrelsen fatta beslut om anläggningen får byggas. Det är dock vanligt att anmälan behöver kompletteras, så var beredd på att det kan ta längre tid än förväntat.

Samråd enligt miljöbalken

En viktig del av processen är samråd enligt 12 kapitlet 6 § i miljöbalken. Detta gäller i princip för alla storskaliga solcellsanläggningar och solcellsparker och kan även omfatta mindre anläggningar beroende på olika faktorer. Under samrådet görs bedömningar av anläggningens påverkan på naturmiljön och eventuella kulturmiljövärden. Det kan krävas inventeringar och utredningar för att bedöma påverkan på friluftsliv, djurliv, landskapsbild, lantbruk med mera.

Solceller för lantbruk och jordbruk. Ecotech solenergi hjälper er genom hela processen.

Påverkan på naturmiljön ska utredas under tillståndsprocessen för solcellsparker

Vid samråd enligt miljöbalken måste man beakta områdets naturvärden och dess eventuella skyddade status. Det är viktigt att anläggningen inte stör områdesskydd, fridlysta arter eller deras livsmiljöer. Även påverkan på människors rörelsefrihet i landskapet och eventuella riksintressen måste beaktas.

Kulturmiljö och fornlämningar

Potentiell påverkan på kulturmiljön och eventuella fornlämningar är också av stor vikt. Om det finns kända fornlämningar i området kan det krävas ytterligare utredningar eller tillstånd enligt kulturmiljölagen. Dessutom måste man beakta eventuella skyddade områden enligt miljöbalken, såsom nationalparker, naturreservat och liknande.

Detaljplaneringskarta tillstånd solcellspark

Kommunala planer och övriga aspekter

Det är även viktigt att ta hänsyn till kommunens detalj- och översiktsplaner för området där solcellsanläggningen eller solcellsparken ska placeras. Dessutom kan andra faktorer som påverkar, såsom försvarets intressen eller behov av markavvattning och dikning, behöva beaktas och eventuellt kräva tillstånd eller dispens.

Riskhantering för tillståndsprocessen för en solcellspark och genomförande

Utöver planeringen är det viktigt att även ha en strategi för riskhantering och genomförande av projektet. Det kan innefatta att säkerställa tillgången på lämplig arbetskraft, att ha klara avtal med leverantörer och entreprenörer samt att ha en plan för övervakning och underhåll av anläggningen efter driftsättning.

Att planera för en markbaserad solcellsanläggning eller en solcellspark kräver noggrannhet och omsorg för att säkerställa att projektet uppfyller alla relevanta krav och bestämmelser. Genom att ta hänsyn till ovanstående aspekter och använda tillgängliga resurser kan man säkerställa en smidig och framgångsrik genomförande av projektet.

 

Vill ni ha hjälp med tillståndsprocessen för att anlägga en solcellspark? kontakta oss!

kontakt EcoTech solenergi

 

Dela på sociala medier
Bläddra bland nyheter