Besiktning solceller, Vanliga Fel vid Solcellsinstallationer.
Besiktning solceller IR-kamera Termografering

Besiktning solceller

Denna artikel beskriver vanliga fel vid installation av solceller. Vi har långa erfarenhet av besiktning av solceller och tyvärr stött på dessa fel upprepade gånger.

Besiktning solceller växelriktare

 

Vid ett rutinbesök på en anläggning upptäckte vi att kontakterna vid inkopplingen till växelriktaren hade smält. Det visade sig att de inte suttit fast ordentligt, vilket hade lett till ljusbågar och värmebildning. Om problemet inte åtgärdats hade det i förlängningen kunnat leda till brandfara. Detta är bara ett av de fel som kan upptäckas vid en slutbesiktning, och det visar på hur viktigt det är med en ordentligt utförd besiktning.

Lyckligtvis är detta ett ovanligt fel, även om det kan få allvarliga konsekvenser när det sker. Men vilka är då de vanligaste felen vi brukar se? Och hur allvarliga är de?

Nedan följer en genomgång av några fel vi ofta upptäcker vid slutbesiktningar.

 

Vassa kanter

Ett vanligt problem är vassa kanter på kabelskydd och kabelstegar. När kablarna rör på sig under årens gång så kommer kanterna nöta kablarnas isolering, vilket kan leda till kortslutningar eller till att plåttak eller metalldelar av installationen blir strömförande. Lyckligtvis är det lätt att åtgärda med lite slakare kablar och lite skyddande gummi, och ofta åtgärdas det redan under besiktningen.

 

Felaktigt fästa paneler

Det är inte ofta det saknas bultar till montagesystemet, men det är vanligt att paneler inte är ordentligt fästa. Lösa paneler kan fångas av vinden, vilket kan skada kablage och andra paneler. I värsta fall kan de slitas loss och blåsa ned från taken, med risk för allvarliga skador som följd. Något så enkelt som att dra åt infästningarna löser problemet – bara man inte drar åt för hårt.

Risken med det är att det bildas mikrosprickor i panelerna som försämrar deras effektivitet och livslängd. Även felaktigt placerade infästningar kan leda till mikrosprickor, t.ex. när paneler belastas med snö under vintern. Paneltillverkare har därför anvisningar för hur panelerna ska fästas. Om dessa inte följs gäller tyvärr inte paneltillverkarens garantier.

 

Skuggade Paneler

Något som kan vara lite svårare att åtgärda är paneler som sitter där de skuggas. Om en ensam panel skuggas av t.ex. en skorsten kanske det inte låter så farligt när det sitter 30 paneler på taket, men paneler sitter ihop i strängar och om en av dem är skuggad kommer det påverka hela strängen med upp till ca 24 paneler. Därför är det viktigt att entreprenörer redan vid projekteringen tar hänsyn till skuggande objekt och ser till att planera anläggningen med hänsyn till skuggning.

Delvis skuggade paneler kan också få så kallade ”hotspots”, vilket innebär att en liten del av panelen blir väldigt varm. Dessa kan även uppstå vid andra skador som gör att en given bit av en panel inte producerar som den ska, till exempel mikrosprickor. Hotspots leder till produktionsförluster, och även till kortare livstid för panelen genom ökat slitage.

Lyckligtvis är hotspots lätta att upptäcka vid slutbesiktning genom att utföra IR-fotografering av paneler. Detta kan dock vara svårare när de orsakas av skuggor, eftersom skuggor flyttar sig över dagen och året.

 

Uppmärkning

Ett problem som lätt smiter förbi är bristande uppmärkning som inte möter branschstandarder. Vare sig det rör sig om kablar på tak eller kopplingar i elcentraler eller informationstavlor för brandmän så är det viktigt med korrekt uppmärkning av en solcellsanläggning. Detta är dock något som installatörer har blivit bättre på, och även om problemet fortfarande är ett vanligt nedslag vid besiktningar så följer fler och fler branschstandarder för uppmärkning.

 

Snö-/vindlastberäkningar

Med en livslängd på 30 år så är det viktigt att en anläggning är fäst för att tåla väder och vind. Tyvärr är det vanligt att snö- och vindlastberäkningar inte är korrekt utförda. Det kan till exempel röra sig om att fel snözon eller lutning på taket använts vid beräkningen, alternativt att beräkningarna är gjorda med fel höjd på byggnaden. Även om snö- och vindlaster beräknas korrekt så är det inte alltid anvisningarna från dessa följs.

Oavsett varför så blir resultatet inte bara att garantier faller, utan att anläggningen inte klarar de förhållanden som råder och i värsta fall att paneler kan lossna. Därför ska snö- och vindlastberäkningar finnas med i dokumentationen, så att det lätt kan kontrolleras att installationen gjorts korrekt.

 

Allvarligare Fel som upptäkts vid besiktning av solceller

Felen ovan leder oftast inte så till allvarliga problem. En anläggning kan producera i flera år innan de märks, och när de väl gör sig tillkänna är det mer sannolikt som produktionsbortfall än genom bränder eller allvarliga personskador.

Ändå talas det om brandrisker i samband med solceller. Vad är då några mindre vanliga fel som kan leda till bränder?

 

Kopplingar

De kontakter som används för att koppla ihop paneler och kablar, och även för att ansluta till vissa växelriktare, kan ibland vara dåligt hoptryckta. Detta kan leda till ljusbågar och värmebildning, med smälta kontaktdon och blottlagda ljusbågar som följd – vilket kan antända eventuellt brännbart material i närheten. Även när fabrikaten är olika på ihopkopplade han- och honkontakter kan detta problem uppstå, trots standardisering. Vid upphandling kravställs därför ofta att det ska vara samma fabrikat på båda sidor om en koppling, och vid slutbesiktning kontrolleras att kontakter sitter ordentligt.

 

Växelriktare i dåligt ventilerade utrymmen

Ett annat fel som kan leda till allvarliga problem är växelriktare som är placerade i dåligt ventilerade utrymmen. Växelriktare blir varma när de jobbar och behöver därför fritt runt omkring sig för att fläktarna ska kyla ordentligt. Om växelriktare placeras i trånga utrymmen eller på platser där de av annan anledning inte kan kylas ordentligt, så som på vindar utan isolering, riskerar de att överhettas och, i värsta fall, fatta eld. Det är därför viktigt att växelriktare monteras för att följa de anvisningar som finns i växelriktarens installationsmanual.

 

Vad kan Du göra för att undvika dessa problem?

Det bästa är att ha ett ordentligt upphandlingsunderlag redan från början, som inte bara beskriver hur stor anläggning som du vill installera utan också ställer krav enligt branschstandarder, elinstallationsregler och gällande lagstiftning. Detta underlag kan sedan användas som stöd vid en slutbesiktning så att din anläggning följer det som kravställts.

Oavsett om du har ett upphandlingsunderlag eller ej bör din anläggning slutbesiktigas. En slutbesiktning är en säkerhet för dig att arbetet gått rätt till och att det som ska levereras också har blivit levererat. Vissa försäkringsbolag har även krav på t.ex. slutbesiktning av solcellsanläggningar för att hemförsäkringen ska gälla, något du bör kontakta ditt försäkringsbolag om.

Det kan även vara en bra idé att göra en extra besiktning när garantier är på väg att gå ut, för att försäkra sig om att eventuella garantiärenden uppdagas i tid.

 

 

Dela på sociala medier
Bläddra bland nyheter