Kalkyl solceller
Solceller kalkyl såld solel

Hur gör man en kalkyl för solceller?

I vårt arbete som solcellskonsulter gör vi ofta kalkyler för solceller för att visa kunden hur investeringen kommer att återbetala sig. Kalkyler och beräkningar av investeringens återbetalningstid gör vi som ett första steg när vi hjälper en kund att investera i solceller. Detta steg kallas förstudie eller solcellsutredning. Våra kunder behöver ett väl underbyggd solcellskalkyl för att fatta beslut om investeringen. Alla som investerar i solceller har inte samma mål med sin investering och därför kan vi anpassa våra solcellskalkyler för att optimera solcellsinstallationen för en specifik kunds behov. Får någon kan det till exempel vara att göra bästa möjliga ekonomiska investering, medan någon annan vill producera så mycket förnyelsebar energi som möjligt till ett visst pris per kWh eller vill hitta bästa möjliga tak bland sina fastigheter för att uppnå en viss solelproduktion till lägsta möjliga pris.

Lönsamhetsberäkning solceller med Levelized Cost of Energy (LCOE)

Den absolut vanligaste typen av kalkyl för solceller är Levelized Cost of Energy (LCOE). Med ett antal ingångsvärden räknas kostnaden fram för en kWh som solcellerna producerar. Enkelt beskrivet slås den totala kostnaden för investeringen i solcellerna ut på den energi eller el som solcellerna kommer att producera under sin livslängd. LCOE kalkylen räknar alltså ut vad det kommer att kosta att producera en kWh solel i snitt under anläggningens livslängd. Om din LCOE-kalkyl resulterar i ett pris på t.ex. 0,5 kr/kWh och det är lägre än det pris som du betalar för köpt el så är investeringen i solceller lönsam. Delar man upp denna intäkt per år samt adderar eventuell ränta på lån och inflation så får man återbetalningstiden.

Solcellskalkyl LCOE Levelized cost of energy återbetalningstid

Vad påverkar solcellernas återbetalningstid?

Nedan är några parametrar att ha med i en kalkyl för investering i solceller:

 • Uppskattat entreprenadpris.
 • Elpris på egenanvänd respektive såld solel.
 • Andel egenanvänd respektive såld solel. Detta värde får man fram genom simulering mot faktisk elförbrukning.
 • Framtida elprisförändring.
 • Kalkylränta.
 • Energiutbyte, det vill säga hur mycket solel solcellerna kommer att producera på just ert tak/mark. Detta beror på geografisk plats samt installationens riktning och lutning.
 • Installationspris per installerad kWp. Priset beror bl.a. på hur stor anläggningen är samt om den är enkel eller svår att installera. Utifrån lång erfarenhet samt god kunskap om den aktuella marknaden har vi en bra uppfattning vad just er solcellsanläggningen bör kosta.
 • Kostnad för byte av växelriktare samt hur många gånger den behöver bytas under anläggningens livslängd.
 • Simulerad solelproduktion.

Hur påverkas solcellskalkylens återbetalningstid av såld solel?

De allra flesta solcellsanläggningar kommer då och då skicka ut el till försäljning. Det är vid tillfällen då solcellerna producerar mer el än vad fastigheten har användning för. Andelen solel som går ut till försäljning beror på hur stor solcellsanläggningen är och hur elförbrukningen ser ut på den fastighet som solcellsanläggningen är installerad i. Genom att läsa in fastighetens elförbrukning i ett simuleringsprogram och sedan simulera den tilltänkta solcellsanläggningen på fastigheten får vi fram den andel el som kommer att gå ut till försäljning och den andel solel som kommer att användas i fastigheten. Vi på EcoTech Solenergi använder  PV*Sol eller PV syst för att simulera fram detta.

Eftersom simuleringen utgår från historisk elförbrukning bygger det på att fastigheten har ett liknande förbrukningsmönster i framtiden. Men hur påverkas då kalkylen för solceller av såld solel? Jo, varje egenanvänd kWh solel innebär att man inte behöver köpa en kWh. På så sätt sparar man in kostnaden för en köpt kWh vilket är spotpris plus rörliga skatter/avgifter. Om man istället säljer en kWh solel får man vanligtvis endast spotpris. Den solel som går ut till försäljning är alltså mindre värd än den el som används i fastigheten. Det är därför bättre för solcellernas lönsamhet och återbetalningstid att ha en stor del egenanvänd solel.

Det är inte att rekommendera att försöka uppnå 100% egenanvändning av solel då solcellsanläggningen blir underdimensionerad för fastigheten (tänk en liten villaanläggning för en stor bostadsrättsförening med ett par hundra lägenheter) och en liten anläggning innebär dessutom ett högre installationspris per installerad effekt. För bästa möjliga lönsamhet rekommenderar vi på Ecotech Solenergi en lagom andel såld el, det vill säga en så stor anläggning som möjligt som ger en egenanvändning på ca 60-80%. Det brukar ge den bästa återbetalningstiden.

Kalkyl solceller andel såld och egenanvänd solel

Solcellskalkylens viktigaste delar

De viktigaste delarna i en kalkyl för solceller är de ingångsvärden som påverkar solcellernas återbetalningstid mest. Som beskrivs ovan så använder vi många ingångsvärden i EcoTech solenergi´s kalkyl för solceller för att få bästa möjliga uppskattning av den planerade solcellsanläggningens återbetalningstid:

 • entreprenadpris
 • elpris
 • framtida elprisförändring
 • kalkylränta
 • beräknad solelproduktion

Entreprenadpris eller totalkostnad för en nyckelfärdig solcellsanläggning beror bland annat på hur stor anläggningen är samt om den är enkel eller svår att installera. Utifrån lång erfarenhet samt god kunskap om den aktuella marknaden har vi på EcoTech Solenergi en bra uppfattning vad solcellsanläggningar av olika storlek bör kosta. Men priset beror även på andra faktorer som är svårare att uppskatta, exempelvis hur mycket jobb solcellsinstallatörerna har. Om de har mycket att göra och full orderstock så är de inte så intresserade av att erbjuda låga priser men är det däremot ont om jobb så finns det stor möjlighet att förhandla till sig ett bra pris.

Solcellskalkyl med osäkra ingångsvärden t.ex. svajiga elpriser -går det?

Då man räknar med en livslängd på minst 30 år för solceller måste man göra en del antaganden eller kvalificerade gissningar i en kalkyl för solceller. Därför brukar vi på EcoTech Solenergi alltid ta med en känslighetsanalys i vår solcellskalkyl. Ett exempel kan vara osäkerheten i hur elpriset kommer att utveckla sig under de kommande 30 åren. Om vi till exempel räknar på en elprisutveckling på +1,5% per år lägger vi ofta in scenarier på +0,5 och +2,5% för att vår uppdragsgivare ska se hur återbetalningstiden på solcellerna varierar om elpriset inte skulle utvecklas som vi förutspår. Detta går även att göra med andra parametrar som till exempel installationspriset för solcellerna. Kalkylen för solceller kan sedan uppdateras med exakt kostnad för solcellsinstallationen när offerter eller anbud har tagits in.

EcoTech Solenergis kalkyl för solceller

Vi har sedan starten 2012 hjälpt många olika kunder såsom bostadsrättsföreningar, privata företag, kommuner och kommunala bolag att optimera sina investeringar i solceller. Alla kunder har olika behov och olika förutsättningar för att installera solceller och det är därför viktigt att starta solcellsprojekten med en noggrann förstudie med en kalkyl för solceller som gör att man kommer rätt från början. Gör man en ordentlig förstudie sparar man ofta tid och pengar senare i projektet.

 

begär offert kalkyl solceller lönsamhetsberäkning solceller

 

Dela på sociala medier
Bläddra bland nyheter