Solcellspark reningsverk

  • Kommunalt bolag
  • 495 kWp
  • ca 7000 kvm
  • Förstudie, rambeskrivning och upphandlingsunderlag
Beskrivning

Som ett första steg inför en större solcellsinstallation på mark, en så kallad solcellspark, har nästan 500 kWp solceller projekterats på mark i anslutning till ett reningsverk i Stockholmsområdet.

EcoTech Solenergi utförde initialt en fullständig förstudie, inklusive lönsamhetsberäkningar. I denna ingick bland annat en utvärdering av lämplig placering utifrån aspekter så som markförhållanden samt miljöpåverkan. Vi har även tittat på tekniska behov och lösningar samt utrett tillståndskrav för installationen.

Kunden kunde använda detta underlag som ett stöd vid beslut om de ville gå vidare med investeringen eller ej.

Då de efter förstudien ville gå vidare med installation fick vi förtroendet att utforma en teknisk specifikation inför upphandling. Upphandlingen är genomförd och installation påbörjas inom kort.