Gustav Vasa
  • Gustaf Vasa församling
  • 7 kWp
  • ca 35 kvm
  • Förstudie, upphandlingsunderlag, slutbesiktning
Beskrivning

EcoTech genomförde en förstudie samt utformade upphandlingsunderlag för solcellsanläggning på församlingens fastighet. Den aktuella fastigheten ligger intill Gustaf Vasa kyrka och har ett högt kulturhistoriskt värde vilket betyder att miljön bedöms vara särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Solcellspanelerna sitter monterade in mot gården och är därför inte synliga från omgivande gatumiljö. Efter att installationen var klar utfördes en slutbesiktning.