Vårfrukyrkan

  • Brännkyrka Församling
  • 32 kWp
  • 170 kvm
  • Förstudie, lönsamhetsberäkningar, bygglov, upphandlingsunderlag, slutbesiktning
Beskrivning

Vårfrukyrkan med församlingshem ligger i Fruängens centrum och är en av Brännkyrka församlings kyrkor. Kyrkan och övriga byggnader i centrumet är grönklassade (näst högsta klassen) enligt Stadsmuseets klassning vilket innebär ett högt kulturhistoriskt värde och att bebyggelsen bedöms vara särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Initialt var det tänkt att installera solceller på tre av byggnadernas tak. Stadsbyggnadskontoret ansåg dock att ett av taken var för synligt från en större genomfartsled och att solceller där skulle påverka områdets allmänna intryck. Efter diskussion med handläggaren överenskoms att två av takytorna kunde användas. Anläggningen blev något mindre än tänkt, men visar att god kommunikation med Stadsbyggnadskontoret i kombination med diskret utformning gör att solcellsinstallationer kan vara möjliga även i kulturhistoriskt värdefull miljö.