Ulriksdals Slottsstall

  • Statens fastighetsverk
  • ca 13 kWp
  • ca 70 kvm
  • Inventering av lämpliga byggnader, projektering, upphandlingsunderlag, slutbesiktning
Beskrivning

Ulriksdals slott med omgivande byggnader och park är ett statligt byggnadsminne och utgör en del av Nationalstadsparken. Statens fastighetsverk (SFV) och Ståthållarämbetet (STÄ) genom Kungliga Djurgårdens förvaltning (KDF) har ett delat ansvar för parkskötsel inom området.

Stallbyggnaderna inrymmer idag bland annat kontor för Statens fastighetsverk och i en av byggnaderna finns drottning Kristinas kröningsvagn.

Stallbyggnaderna valdes ut för solcellsinstallation i SFVs stora solcellssatsning. För att inte påverka de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna för mycket och minska synlighet från den omgivande slottsparken valdes en markanläggning. Murman Arkitekter utformade, längs ett av planken mot gården, ett kallförråd på vilket solcellerna sedan monterades.

För anläggningar på statliga byggnadsminnen krävs bygglov samt lov från Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Samarbete med SFV, slottsarkitekt och antikvarie på RAÄ var mycket viktigt i utformningen av solcellsanläggningen.